Bytom porządkuje chaos reklamowy w mieście. Jest projekt uchwały reklamowej 

Wielkoformatowe reklamy zasłaniające niejednokrotnie piękne elewacje bytomskich kamienic, różnej wielkości szyldy czy tablice reklamowe na elewacji tego samego budynku, a także ich nadmiar w jednym miejscu. To wkrótce się zmieni. Zakończyły się prace nad projektem tzw. uchwały reklamowej w Bytomiu. Jej celem jest nie tylko wprowadzenie ładu przestrzennego w mieście, ale umożliwienie przedsiębiorcom dotarcia z informacją do klientów. Z projektem uchwały od 7 czerwca będzie mógł zapoznać się każdy mieszkaniec naszego miasta, a dodatkowo zaplanowane zostały spotkania z mieszkańcami oraz bytomskimi przedsiębiorcami, w trakcie których przedstawione zostaną nowe zasady, jakie miasto wprowadzi jeszcze w tym roku.

– Zakończyliśmy prace nad projektem uchwały w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Bytomiu. Warto podkreślić, że ze względu na to, że procedura była dość skomplikowana, bo zbliżona do planów zagospodarowania przestrzennego, wymagała wielu uzgodnień, m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Okres prac nad projektem uchwały przypadł na czas pandemii koronawirusa, dlatego realizacja zadania trwała kilkanaście miesięcy – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. – O konieczności wprowadzenia zmian i regulacji w miejskiej przestrzeni, które zaproponowaliśmy w projekcie uchwały, mówili mieszkańcy zarówno podczas spotkań w dzielnicach, jak również konsultacji społecznych, zwracając uwagę nie tylko na nadmiar reklam, zbyt duże wymiary i nagromadzenie nośników w jednym miejscu – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Projekt uchwały poprzedziły konsultacje, spotkania i badania ankietowe wśród mieszkańców

W trakcie prac nad projektem tzw. uchwały reklamowej dla mieszkańców i bytomskich przedsiębiorców zorganizowane zostały konsultacje społeczne, spotkania w terenie oraz badania ankietowe. Wśród osób, które wypełniły ankietę w formie papierowej oraz za pomocą formularza na stronie www.bytom.pl /łącznie wypełniono ponad 1200 ankiet/ największą liczbę stanowili mieszkańcy w przedziale wiekowym 19-55 lat. Bytomianie odpowiadali między innymi na pytania dotyczące: liczby reklam w przestrzeni miejskiej, zmian w prawie, które umożliwią zasady umieszczania reklam, rodzajów i wielkości reklam, a także dostosowania małej architektury do otaczającego ją miejsca. Mieszkańcy najbardziej zwracali uwagę w ankietach na nadmiar reklam w jednym miejscu, ich zbyt dużą ilość i wielkość, jak również konieczność wprowadzenia zmian prawnych regulujących liczbę, lokalizację czy rodzaj reklam na budynkach i innych obiektach. Ponadto mieszkańcy wskazywali, że kawiarenki letnie powinny być dostosowane do miejsc, w których się znajdują, jak również proponowali, aby regulacjami prawnymi objąć także małą architekturę i meble miejskie.

Warto również dodać, że oprócz ankiet odbyły się w naszym mieście dwa spacery badawcze – pierwszy po Rynku oraz ulicą Gliwicką, Dworcową i pl. Wolskiego, zaś drugi ul. Jainty i Wrocławską. Uczestnicy spacerów wskazywali na poszczególnych reklamach, szyldach czy tablicach, jakie powinny zostać wprowadzone zmiany, a także jaki wpływ mają one na estetykę budynków, zwłaszcza tych zabytkowych na ul. Gliwickiej, Jainty, Dworcowej, a przede wszystkim na bytomskim Rynku.

– Badania ankietowe i spacery badawcze były elementem prac nad uchwałą reklamową, a wszystkie zgłoszone uwagi, sugestie oraz propozycje mieszkańców i przedsiębiorców poddane zostały analizie i ujęte w specjalnym raporcie, na podstawie którego powstały poszczególne zapisy w uchwale reklamowej – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Jakie zmiany wprowadza uchwała reklamowa?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w projekcie uchwały reklamowej miasto został podzielone na trzy strefy: wrażliwą /Śródmieście oraz najbardziej cenne zabytkowo obszary miasta/, przyrodniczą /tereny zielony w Bytomiu/ oraz komercyjną /pozostałe rejony miasta/. Wprowadzone w nich zostały różne ograniczenia w zależności od obiektów reklamowych, jakie będą się tam znajdowały oraz lokalizacji – patrz szczegóły dotyczące Projektu Uchwały Reklamowej.

Odnośnie ogródków gastronomicznych, we wszystkich strefach wprowadzono stosowanie ujednoliconej, określonej w uchwale kolorystyki i materiałów, jednolitego wystroju ogródków gastronomicznych w ramach jednej kawiarenki, a także ograniczenia ilościowe i jakościowe wyposażenia ogródków gastronomicznych. Podobne zmiany wprowadzono również w przypadku małej architektury i ogrodzeń, uwzględniając jednak przebieg ciągów komunikacji pieszej, rowerowej oraz dróg pożarowych.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza uchwała reklamowa dotyczą jednak szyldów i reklam niebędących szyldami. W tym przypadku uchwała wyraźnie rozgranicza możliwości stosowania reklam w strefie wrażliwej i przyrodniczej oraz komercyjnej. Tym samym w strefie wrażliwej i przyrodniczej nie tylko określono dopuszczalne liczby i wymiary szyldów na budynkach, ale przed wszystkim ograniczono lokalizację szyldów do kondygnacji parteru lub strefy wejściowej do budynku. Istotną i ważną kwestią, jaką zapisano w projekcie uchwały jest dopuszczenie możliwości umieszczenia szyldów historycznych w pierwotnych lokalizacjach.

Z kolei w strefie komercyjnej wprowadzono identyczne zapisy, jak w przypadku strefy wrażliwej i przyrodniczej, rozszerzając ją jednak poprzez dopuszczenie dla wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych możliwości stosowania szyldów o większym formacie niż dopuszczone w strefie wrażliwej, lokalizowanie pylonów, totemów i masztów flagowych, a także dopuszczenia istniejących pylonów i totemów o wymiarach przekraczających maksymalne wymiary określone w uchwale.

Ważne zmiany zaszły również w stosunku do reklam niebędących szyldami. Tutaj również w projekcie uchwały nastąpiło rozgraniczenie na strefy – wprowadzono w strefie wrażliwej i przyrodniczej nie tylko ograniczenia związane z wymiarami reklam i miejsc lokalizacji na budynkach, ale przede wszystkim zakaz reklam na budynkach pod ochroną konserwatorską w Śródmieściu, reklamy wolnostojące wyłącznie w formie citylightów oraz dopuszczenie pylonów na stacjach benzynowych.

W strefie komercyjnej oprócz podobnych zapisów, jak w strefach wrażliwej i przyrodniczej, dopuszczono dla wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych możliwość stosowania reklam na tych budynkach, a także ulokowanie pylonów, totemów i masztów flagowych. Warto dodać, że w projekcie uchwały znajduje się także zapis dopuszczający lokalizację billboardów wolnostojących przy ograniczeniu ich powierzchni ekspozycyjnej i wysokości oraz określeniu odstępów miedzy billboardami.

Zmiany nie od razu. Będą okresy karencji

Wprowadzone w projekcie uchwały reklamowej zmiany nie od razu wejdą w życie. Aby umożliwić dokonanie niezbędnych zmian i dostosowanie reklam do nowej uchwały, zarówno dla osób fizycznych, jak również przedsiębiorców wprowadzono okres karencji, który wynosi w przypadku siatek i banerów reklamowych – 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych zapisów uchwały, szyldów – 3 lata, zaś w przypadku pozostałych tablic reklamowych i urządzeń – 5 lat od daty wejścia w życie uchwały reklamowej.

Chcesz zapoznać się z projektem uchwały? Przyjdź na spotkanie informacyjne do Urzędu

Zanim projekt trafi pod obrady Rady Miejskiej w Bytomiu na jego temat mogą się wypowiedzieć bytomianie poprzez wniesienie uwag, a będzie na to czas aż do 22 lipca.

Dodatkowo zaplanowaliśmy w czerwcu dwa spotkania dla mieszkańców Bytomia oraz lokalnych przedsiębiorców, podczas których przedstawiciele władz miasta oraz Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, nie tylko omówią wprowadzone zmiany, ale odpowiedzą na pytania związane z nowymi zasadami, który już wkrótce zaczną obowiązywać w naszym mieście. Pierwsze ze spotkań, na które zapraszamy mieszkańców Bytomia, odbędzie się 13 czerwca o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, z kolei dla bytomskich przedsiębiorców zaplanowaliśmy spotkanie również w Sali Sesyjnej 27 czerwca o godz. 16.00. Szczegółowe informacje o spotkaniach podamy w najbliższym czasie.

Zmiany możliwe dzięki ustawie krajobrazowej

Ustawa krajobrazowa, która weszła w życie we wrześniu 2015 roku wprowadziła szereg nowych rozwiązań, mających na celu ochronę krajobrazu i ładu przestrzennego. Przede wszystkim dała jednak możliwość ustalania przez samorządy zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich nośniki reklamowe mogą być wykonane. Ustawa uprawnia samorządy także do wprowadzenia i egzekwowania kar za niestosowanie się do przepisów.

Warto podkreślić, że porządkowanie przestrzeni to konieczność, bowiem banery reklamowe wiszące na ogrodzeniach, fasadach budynków czy agresywne, święcące neony nie tylko zaburzają ład i porządek, ale również mają wpływ na estetykę miejsc w przestrzeni miejskiej. Ponadto w wielu miejscach reklamy stwarzają zagrożenie, bo zasłaniają na przykład znaki drogowe lub są ustawione zbyt blisko drogi.

Urząd Miasta Bytom

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.