Szpital w Pszczynie: „pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy”

Po tragicznych wydarzeniach w szpitalu powiatowym w Pszczynie, gdzie na sepsę zmarła 30-letnia kobieta w ciąży. Przed śmiercią pisała do rodziny SMS, w których relacjonowała że lekarze przyjęli wobec niej „postawę wyczekującą”, co wiązała z przepisami dotyczącymi zakazu aborcji. Wcześniej stwierdzono liczne wady płodu. „Postawa wyczekującą” miała polega na oczekiwaniu na obumarcie płodu. Szpital wydał już jedno oświadczenie, w którym stwierdzono, że: „lekarze stoczyli trudną walkę o Pac­jen­tkę i jej Dziecko”. Dziś wydano kolejne.

Dyrekcja Szpi­tala w Pszczynie bezpośred­nio po trag­icznym zdarze­niu przeprowadz­iła postępowanie wyjaś­ni­a­jące, przegląd pro­ce­dur oraz sposobu dzi­ała­nia odd­zi­ału. Na bieżąco i z najwyższą powagą wery­fikuje również infor­ma­cje pojaw­ia­jące się w przestrzeni publicznej.

W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków.

Szpi­tal deklaruje pełną otwartość na współpracę z wszys­tkimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi dzi­ała­nia kon­trolne i wyjaśniające.

Raz jeszcze przekazu­jemy Rodzinie Zmarłej Pac­jen­tki szczere wyrazy współczu­cia i żalu.

Oświadczenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Sprawę komentowała w naszym podcaście posłanka Monika Rosa słowami: „zakaz aborcji zabija”.

Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.