Miliony na pomoc społeczną w Katowicach

Ponad 381 mln zł miasto Katowice przeznaczyło na działania pomocowe dla mieszkańców Katowic. Pomocą objętych jest ponad 9 tysięcy osób, w tym osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, a także Ci, którzy ze względu na trudną sytuację potrzebują wsparcia.

– Priorytetem we wspieraniu rodziny, osób starszych i dzieci jest w miarę możliwości wczesne działania o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym. Kwota ponad 381 mln zł jaką w 2022 roku wydatkowaliśmy na szeroką pomoc społeczną pokazuje, że miasto prężnie działa w tej materii. Wspieramy mieszkańców niejednokrotnie w trudnych sytuacjach życiowych, ale i realizujemy szereg działań profilaktycznych, w tym bezpłatne badania, szczepienia, czy też akcje edukacyjne i integracyjne  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowice prowadzą wiele działań prewencyjnych skierowanych do różnych grup społecznych. Wśród nich można wymienić chociażby program „Srebrny telefon” dla katowickich seniorów. To infolinia dla seniorów, dzięki której można uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia osób starszych oraz realizowanych programów na terenie naszego Miasta. „Srebrny Telefon” dla Seniora działała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Informacje są udzielane pod numerem 32 251 69 00. W ciągu ubiegłego roku katowiccy seniorzy skorzystali ze srebrnego telefonu 1580 razy. 590 telefonów odebrano od obywateli Ukrainy, którzy również przebywają w Katowicach i mieli pytania dotyczące programów realizowanych na terenie miasta.

To także działania skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin. Świetlice Specjalistyczne i Kluby Młodzieżowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oferują kompleksową specjalistyczną pomoc mającą na celu poradzenie sobie z kryzysem, stworzenie warunków do adekwatnego zaspakajania potrzeb oraz rozwoju poszczególnych członków rodziny. W ramach poszerzania oferty wsparcia dzieci i młodzieży uruchomiono m. in. cykl zajęć grupowych o charakterze socjoterapeutycznym. Oferta świetlic i klubów została wzbogacona o wsparcie wykwalifikowanego terapeuty, który pracuje zarówno z samymi wychowankami, jak i ich rodzinami oraz wsparcie logopedyczne, co daje możliwość udzielania pomocy w zakresie problemów dotyczących wad wymowy, z jakimi boryka się wielu wychowanków. Logopeda prowadzi z dziećmi indywidualne zajęcia dostosowane do ich potrzeb i zdiagnozowanego zaburzenia. Ponadto po zdiagnozowaniu konkretnych przyczyn zaistniałych u dzieci wad, logopeda przygotowuje zestawy ćwiczeń dla dzieci do stosowania w trakcie zajęć w placówce lub w domu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także ustawy o świadczeniach rodzinnych. W sumie na te zadania w 2022 roku w Katowicach wydano ponad 381 mln zł, z których 97 mln zł przeznaczono na zadania własne gminy, a zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to ponad 240 mln zł. W ramach zadań powiatu wydatkowano prawie 20 mln zł, zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej to koszt wysokości 11 mln zł. Z Funduszu Solidarnościowego wydatkowano 1,6 mln zł, a w ramach Funduszu celowego PFRON, program pilotażowy „Aktywny samorząd” itp. wydatkowano prawie 11 mln zł.

W 2022 roku pomoc w Katowicach uzyskało 9 017 osób. W stosunku do 2021 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 248 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 4 391 osób, co oznacza spadek w stosunku do roku 2021 o 556 osób. W Katowicach najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 2022 roku było kolejno: długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, ubóstwo, bezrobocie.

– Staramy się także działać w sposób innowacyjny. Wsparcie miasta zostaje zauważone i docenione. Pod koniec kwietnia za wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami  w ramach konkursu „Dobrych Praktyk” zorganizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości   otrzymaliśmy nagrodę za dobre praktyki związane m.in. z poprawą dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób słabosłyszących w Katowicach – podkreśla Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej. W tym celu zakupiono pętlę indukcyjną, będącą systemem wspomagania słuchu. Dodatkowo, osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zapisać się na nieodpłatne porady za pomocą programu „toktutok” korzystającego ze wsparcia tłumacza języka migowego, a porada odbywa się z możliwością korzystania przez osobę udzielającą pomocy z tabletu przy wsparciu systemu wsparcia tłumacza języka migowego.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.