Nadchodzi Czyste Powietrze+

Od 15 lipcabr. można będzie składać wnioski o dofinansowanie w ramach nowej wersji programu Czyste Powietrze. Wprowadza ona możliwość prefinansowania czyli przedpłaty inwestycji. 

Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.Teraz beneficjenci nie będą musieli czekać na pieniądze – dostaną je relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację. 

Na realizację programu Czyste Powietrze+ przeznaczono kwotę 1,8 miliarda złotych. Według szacunków MinisterstwaKlimatu i Środowiska,dzięki tej kwocie z dotacji będzie mogło skorzystać ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce, by przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów.

Poziomy finansowania

Poziom podwyższony – maks. 47 tys. zł – wnioskodawcy, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:• 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym• 2.189 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Poziom najwyższy – maks. 79 tys. zł – wnioskodawcy, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym• 1.260 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Jak uzyskać przedpłatę w ramach programu Czyste Powietrze+ ?• złóż wniosek do WFOŚiGW wraz z umową na wykonanie prac• WFOŚiGW wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 50 proc., a pozostałe 50 proc. 30 dni od zakończenia inwestycji.

Warunkiem wypłaty prefinansowania będzie przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.

Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. 

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. 

Więcej informacji:• w punkcie konsultacyjnym programu „Czyste Powietrze” (ul. Rudzka  13 C)• na stronie: NFOŚiGW oraz portalu Beneficjenta WFOŚiGW

Urząd Miasta Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.