Katowiccy radni chcą zaostrzyć przepisy dotyczące walki ze smogiem

Kontrole i dopłaty to za mało. Czas wyznaczyć jasne cele i zacząć realnie dbać o czyste powietrze w Katowicach – argumentuje Patryk Białas, katowicki radny. W imieniu grupy radnych Koalicji Obywatelskiej złożyłem projekt uchwały dotyczącej walki ze smogiem, który będzie głosowany na najbliżej sesji rady miasta w dniu 19 marca br.

Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz spalania węgla w kotłach lub piecach, dopuszczając paliwa gazowe, a z paliw ciekłych lekki olej opałowy, gdyż charakteryzują się niską emisją zanieczyszczeń do powietrza. Projekt uchwały dopuszcza stosowanie kominków, jeżeli stanowią drugie źródło ogrzewania lokalu i spełniają wymogi „ekoprojektu”. Dodatkowo w projekcie uchwały dopuszcza się spalanie paliw stałych tam, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci, a jedocześnie spalanie paliwa zachodzi w instalacji, spełniającej wymogi „ekoprojektu” dla kotłów na paliwo stałe. Taki wyjątek podyktowany jest przez wzgląd na dobro mieszkańców, którzy nie będą mieli technicznej możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej. Jeśliw przyszłości pojawią się techniczne możliwości, wówczas będą mieli znów czas na zmianę źródła ogrzewania.

W projekcie uchwały postuluje się dość długi okres dostosowawczy na przygotowanie się do ograniczeń ogrzewania paliwami stałymi. 

Wnioskodawca zakłada, że ograniczenia weszły w życie od 1 września 2025 roku, co pozwoli na dokończenie procesu wymiany starych pieców oraz inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków i podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Projekt uchwały wskazuje Prezydentowi Miasta Katowice kierunki działania m.in. w zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy na wymianę pieców itd. oraz wdrożenia programu osłonowego dla mieszkańców Miasta Katowice spełniających kryteria dochodowe do objęcia pomocą społeczną, którzy poniosą zwiększone koszty grzewcze lokalów mieszkaniowych, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na inny proekologiczny system.

Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających, że zarówno długoterminowe, jak krótkoterminowe narażenie na zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi (smogiem) prowadzi do przedwczesnych zgonów i schorzeń układu krążenia, w tym zwiększonej liczby hospitalizacji oraz przyjęć na oddziałach ratunkowych w wyniku zawału serca oraz udaru mózgu – mówi prof. Andrzej Lekston, Śląskie Centrum Chorób Serca – Szacuje się, że z powodu zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi umiera przedwcześnie w Polsce około 40 tys. osób.

Uchwała ma charakter intencyjny, gdyż wyłączną kompetencję do wprowadzenia przedmiotowych ograniczeń ma sejmik wojewódzki. Dlatego radni Katowic występują z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego o wprowadzenia na obszarze Miasta Katowice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. 

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska uchwała sejmiku województwa określa rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane na obszarze, o którym mowa w pkt 1, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na tym obszarze.

Informacja prasowa radnych Koalicji Obywatelskiej w Katowicach.

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.