Nowa strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Górniczy gigant stawia na węgiel koksowy i zwiększa wydobycie

Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała nową strategię do 2030 roku, która uwzględnia spółki zależne Grupy Kapitałowej JSW. Priorytety? Umocnienie pozycji lidera na rynku sprzedaży węgla koksowego i koksu w Europie. „Chcemy też zwiększyć wydobycie, wydajność, a przy tym wszystkim mocno stawiamy na ochronę środowiska”, mówią przedstawiciele JSW.

JSW chce utrzymać status wiodącego dostawcy strategicznego surowca, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej – jak podkreślają przedstawiciele spółki – „fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce”. Nowa strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma uwzględniać wszystkie powyższe aspekty.

„Znowelizowana strategia jest inna niż prezentowane dotąd strategie. Na czym polega jej wyjątkowość? Otóż po raz pierwszy część biznesowa jest połączona z częścią środowiskową. Powstał spójny dokument, wprost świadczący o tym, że Europejski Zielony Ład rozpoczyna się w JSW”, mówi Tomasz Cudny, prezes JSW. Jak podaje spółka, zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności wydobywczej, Grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 13,8 mln ton w 2021 roku do poziomu ok. 16,1 mln ton w roku 2030. JSW dąży także do zwiększenia uzysku węgla koksowego w strukturze wydobycia do poziomu powyżej 90 proc, co ma przyczynić się do wzrostu rentowności wydobycia. JSW zakłada również zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,6 mln ton średniorocznie.

„Największy nacisk podczas planowania eksploatacji położyliśmy na ocenę ryzyk, które nieodłącznie towarzyszą działalności wydobywczej prowadzonej przez zakłady górnicze. Czujemy respekt przed naturą, która w przeszłości nie raz pokrzyżowała górnicze plany. W strategii wyznaczyliśmy cele, które są do osiągnięcia, a nie cele, które możemy osiągnąć, jak nam dopisze szczęście. Strategia JSW na lata 2022-2030 to dokument, który wyznacza nam kierunki i zadania. Jeśli będziemy realizować jej założenia, to jestem spokojny o przyszłość JSW”, podkreśla prezes Cudny. W celu zwiększenia poziomu produkcji węgla do ok.16,1 mln ton rocznie niezbędne jest – jak mówią przedstawiciele JSW – „uzyskanie dostępu do pokładów zalegających coraz głębiej”. W tym celu zaplanowano pogłębianie istniejących szybów oraz budowę nowych poziomów wydobywczych. Aby zrealizować założenia wydobywcze JSW, spółka będzie musiała między innymi wykonać odpowiednią ilość robót chodnikowych i korytarzowych. W kopalniach spółki do roku 2030 łącznie wykonywanych ma być średniorocznie około 77 tys. mb wyrobisk. JSW chce również zwiększyć efektywność produkcji. „Aktualnie wydajność na jednego górnika w spółce (JSW +SiG) wynosiła ok. 620 ton węgla. W 2030 r. ma ona zwiększyć się do ok. 790 ton. Jednocześnie Strategia zakłada optymalizację przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 29 tys. etatów w 2030 roku. Strategia na lata 2022-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 22,4 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 80 proc. łącznych nakładów GK JSW”, przekazała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa zapewnia, że szczegółowo zaplanowała zapewnienie stabilnego finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50 proc. udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi. „Podstawowym finansowym założeniem strategii jest uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co najmniej 25 proc.”, podaje JSW. Ponadto spółka chce zwiększyć bufor gotówkowy dla zapewnienia realizacji zobowiązań, w tym tych z tytułu wynagrodzeń, wobec budżetu i wobec kontrahentów. „Bufor będzie wykorzystywany w okresach potencjalnego drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży. Bezpiecznikiem, który w czasach dekoniunktury na rynku węgla ma zabezpieczyć Spółkę przed utratą płynności finansowej jest fundusz stabilizacyjny FIZ. W Strategii pokreślono również dążenie do pozyskania dedykowanych środków na sfinansowanie zielonej transformacji JSW oraz długo i krótkoterminowych instrumentów do finansowania działalności rozwojowej i bieżącej”, czytamy w komunikacie.

JSW zapewnia również, że istotnym elementem strategii grupy jest ochrona środowiska. W dokumencie przyjęto redukcję śladu węglowego o 30 proc. do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. Założone cele mają zostać osiągnięte głownie poprzez zmniejszenie emisji metanu, którego udział w śladzie węglowym JSW wynosi 74 proc. „JSW prowadzi od 2018 roku program „Gospodarcze Wykorzystanie Metanu”, mający na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do produkcji energii. Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji metanu jest „Redukcja Emisji Metanu”, mający na celu zwiększenie ujęcia metanu do 50 proc. i jego zagospodarowania do 95 proc. Zwiększona ilość ujętego metanu trafi do nowo zainstalowanych kogeneracyjnych silników gazowych opalanych gazem kopalnianym (metanem) i zwiększy produkcje prądu do 60 MWe od 2025 r. Również w JSW KOKS prowadzona jest inwestycja, która w znaczący sposób ograniczy emisję gazu koksowniczego. W Koksowni Radlin trwa budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy 28 Mwe”, tłumaczą przedstawiciele JSW. W strategii zapisano również budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 110 MWp do roku 2028. Dodatkowo jako priorytety ochrony środowiska w GK JSW kontynuowane mają być działania z zakresu ochrony zasobów wodnych, gospodarowania odpadami i ochrony bioróżnorodności, przy uwzględnieniu potrzeb interesariuszy oraz lokalnej społeczności.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.