Rybnik: Granty na wymianę źródeł ciepła

Zakończyła się weryfikacja deklaracji złożonych do II edycji programu grantowego na wymianę źródeł ciepła.

Z 917 złożonych deklaracji 727 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 190 zostało odrzuconych. Głównymi powodami odrzucenia deklaracji były zaległości w podatkach lokalnych i opłatach za śmieci na dzień składania deklaracji oraz nieuzupełnione w terminie przewidzianym w regulaminie braki w deklaracjach.

727 rozpatrzonych pozytywnie deklaracji opiewa na kwotę grantów 4 457 500 zł, w tym: • 3 652 500 zł na obowiązkową wymianę źródła ciepła • 805 000 zł na działania związane z dodatkową modernizacją instalacji centralnego ogrzewania/ciepłej wody użytkowej (c.o./c.w.u; np. wymiana grzejników).

Zasady udzielania grantów zostały określone w regulaminie udzielania dofinansowania, a ich wysokość zależy od: rodzaju nowo instalowanego źródła ciepła, zakresu wymiany, a także faktu korzystania dodatkowo z programu „Czyste Powietrze” (CP).

Rodzaje zakwalifikowanych grantów ze względu na nowe źródło:• kocioł gazowy wraz z przyłączem gazowym: 252 granty, w tym 202 granty dla korzystających z CP w wys. 3 500 zł oraz 50 grantów dla niekorzystających z CP w wys. 7 000 zł• pompa ciepła powietrze-woda: 191 grantów, w tym 155 grantów dla korzystających z CP w wys. 7 000 zł oraz 36 grantów dla niekorzystających z CP w wys. 14 000 zł• kocioł gazowy: 159 grantów, w tym 121 grantów dla korzystających z CP w wys. 2 500 zł oraz 38 grantów dla niekorzystających z CP w wys. 5 000 zł• kocioł na pellet drzewny: 111 grantów, w tym 85 grantów dla korzystających z CP w wys. 3 000 zł oraz 26 grantów dla niekorzystających z CP w wys.6 000 zł• przyłączenie do sieci ciepłowniczej: 6 grantów dla korzystających z CP w wys.5 000 zł• gruntowa pompa ciepła: 5 grantów, w tym 3 granty dla korzystających z CP w wys. 10 000 zł oraz 2 granty dla niekorzystających z CP w wys. 20 000 zł• ogrzewanie elektryczne: 3 granty, w tym 2 granty dla korzystających z CP w wys. 
1 500 zł oraz 1 grant dla niekorzystających z CP w wys. 3 000 zł

Dodatkowym wsparciem w ramach programu jest zwiększenie kwoty grantu dla nieruchomości, w których zadeklarowano oprócz wymiany źródła także wymianę/modernizację instalacji c.o./c.w.u. Dotyczy to 270 nieruchomości, w tym 220 przypadków dla korzystających z CP, gdzie zwiększano grant o dodatkowe 2 500 zł oraz 50 przypadków dla niekorzystających z CP, gdzie zwiększano grant o dodatkowe 5 000 zł. 

Wszystkie pozytywnie rozpatrzone deklaracje znalazły się we wniosku o dofinansowanie, który Miasto Rybnik złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na konkurs ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.6.1). Przypominamy, że warunkiem koniecznym do przekazania wsparcia mieszkańcom jest otrzymanie przez Miasto Rybnik dofinansowania w ramach wspomnianego wyżej konkursu unijnego. Jego rozstrzygniecie jest planowane na maj 2022 r.

Listy deklaracji zakwalifikowanych oraz odrzuconych na www.rybnik.eu

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 4392398 bądź w punkcie obsługi przy ul. Rzecznej 8.

Urząd Miasta Rybnika

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.