Europosłowie wzywają EBC do przygotowania się do nadchodzących trudności gospodarczych

Europosłowie wezwali Europejski Bank Centralny od rozważenia innych od obecnie stosowanych środków politycznych, by pobudzić gospodarkę UE w oczekiwaniu na trudne perspektywy.

Rezolucję w tej sprawie przyjęto po debacie z szefową EBC Christine Lagarde. Poparło ją 533 deputowanych przy 94 głosach przeciw i 63 wstrzymujących się.

Zdecydowane działania EBC w czasie pandemii pomogły ustabilizować sytuację gospodarczą w Europie. W przeciwieństwie do ostatniego kryzysu finansowego państwa członkowskie nie zostały odcięte od refinansowania na rynku kapitałowym. Sama polityka pieniężna nie wystarczy jednak do trwałego ożywienia gospodarczego. Wymaga to reform strukturalnych w państwach członkowskich, z których część jest najwyraźniej zbyt zadowolona z akomodacyjnej polityki pieniężnej EBC – powiedział sprawozdawca projektu rezolucji Sven Simon.

Zadaniem EBC nie jest ani równoważenie budżetów krajowych, ani działanie jako bank inwestycyjny chroniący klimat. Zadania EBC w zakresie stabilności monetarnej nie mogą zostać podporządkowane celom politycznym. Jestem wdzięczny, że prezydent Lagarde wskazała, że ​​zastosuje się do niektórych zaleceń zawartych w raporcie, takich jak ponowna ocena koszyka inflacyjnego dotyczącego cen mieszkań – dodał Simon.

Eurodeputowani wyrazili zaniepokojenie w związku ze zbliżającym się spowolnieniem gospodarczym, które będzie wymagało działań ze strony EBC, a także reform i środków fiskalnych państw członkowskich. Ze swojej strony EBC powinien ocenić, czy można zastosować inne środki polityki w celu pobudzenia gospodarki w ramach swojego mandatu. Deflacja w strefie euro może również uzasadniać „zdecydowaną interwencję EBC” – uznali.

Ostrzegli jednocześnie przed narastającym ryzykiem systemowym w sektorze finansowym, spowodowanym luźnym finansowaniem monetarnym w związku z pandemią i wskazali, że należy pilnie dokonać ponownej oceny tego ryzyka.

Posłowie zaznaczyli, że niskie stopy procentowe stosowane obecnie w celu ułatwienia udzielania pożyczek i inwestycji przyniosły korzyści przede wszystkim zamożnym i często służyły jedynie do wspierania firm zombie. Z tego powodu wezwali EBC do oceny regionalnego i sektorowego wpływu jego polityki, a także sprawiedliwości międzypokoleniowej tej polityki.

Posłowie uważają, że zbliżający się przegląd strategii EBC musi uwzględniać zmiany w gospodarce UE, która obecnie opiera się w większym stopniu na usługach i jest coraz bardziej zdigitalizowana.

Wzywają również do szerszej metody pomiaru inflacji, ponieważ obecna nie uwzględnia w wystarczającym stopniu kosztów mieszkań, co prowadzi do niedoszacowania inflacji w strefie euro.

Rezolucja zachęca EBC do bardziej uważnego uwzględniania zmian klimatycznych w jego działalności, w szczególności poprzez dostosowanie ram zabezpieczeń do ryzyka związanego ze zmianami klimatu oraz opracowania polityki zarządzania ryzykiem, która obejmuje działania, które mają negatywny wpływ na zmianę klimatu.

Podczas debaty z Christine Lagarde 8 lutego posłowie różnili się co do tego, jak daleko EBC powinien się posunąć w przyjmowaniu nowej polityki na rzecz wsparcia gospodarkę UE. Chociaż wszyscy przestrzegali przed zbyt wczesnym wycofaniem wsparcia EBC i przedwczesnym ponownym zastosowaniem zasad Paktu Stabilności i Wzrostu, pozostały różnice dotyczące roli EBC i możliwości umorzenia części zadłużenia państw członkowskich.

Lagarde zaprezentowała na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego doroczny raport za 2020 rok. Zapewniła europosłów, że będzie walczyć ze zmianami klimatu w ramach swojego mandatu.

Europejski Bank Centralny nie jest odpowiedzialny za politykę klimatyczną. Najważniejsze instrumenty w tej dziedzinie znajdują się poza mandatem EBC. To, że nie my prowadzimy te polityki, nie oznacza, że możemy je zignorować – zastrzegła Lagarde. Zapewniła jednocześnie, że instytucja, którą kieruje, będzie wpływać na zwalczanie zmian klimatu w ramach swoich uprawnień.

Rozpoczęliśmy już ten proces. Zrobimy więcej. Stworzyliśmy zielone obligacje w wysokości do 3,5 proc. naszego portfolio funduszy – poinformowała.

Szefowa EBC przedstawiła umiarkowanie optymistyczną prognozę gospodarczą dla strefy euro na najbliższe miesiące. Mówiąc o przyszłej sytuacji strefy euro, wyraziła nadzieję, że otwarcie gospodarek po ograniczeniu pandemii będzie prowadziło do rzeczywistego ożywienia.

jjk/Źródło informacji: EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa