PE: Unia Europejska powinna zadbać o własne źródła zaopatrzenia w kluczowe surowce

Europosłowie chcą dywersyfikacji, zwiększenia recyklingu i wydobycia krajowego surowców do produkcji kluczowych technologii, aby zwiększyć autonomiczne i zrównoważone zaopatrzenie UE.

Krytyczne surowce (CRM) mają zasadnicze znaczenie dla produkcji szerokiej gamy towarów i zastosowań. Przejście na gospodarkę cyfrową, wysoce energooszczędną i neutralną dla klimatu doprowadzi do znacznie większego zapotrzebowania na CRM, ponieważ technologie wymagające ich stosowania, takie jak baterie i silniki elektryczne, będą kluczowe dla osiągnięcia celów określonych w porozumieniu paryskim.

Parlament Europejski wezwał do opracowania strategii UE mającej na celu zwiększenie strategicznej autonomii i odporności w odniesieniu do dostaw CRM poprzez stworzenie rynku wtórnego z wykorzystaniem zasobów pochodzących z recyklingu. Nowe materiały będą musiały być pozyskiwane z UE, źródła będą musiały być zdywersyfikowane, a więcej badań powinno skupić się na zrównoważonych alternatywach. Europosłowie wezwali także państwa członkowskie UE do rozważenia możliwości gromadzenia strategicznych zapasów.

Posłowie do PE twierdzą, że skupianie się na recyklingu nie wystarczy, by zaspokoić rosnący popyt na CRM. Wzywają więc do zbadania możliwości zrównoważonego pozyskiwania surowców w państwach członkowskich, które je posiadają. Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do usprawnienia i zwiększenia przejrzystości procesów udzielania zezwoleń na projekty poszukiwawcze i wydobywcze, bez obniżania standardów środowiskowych i społecznych.

Eurodeputowani zwrócili uwagę na znaczenie recyklingu odpadów, biorąc pod uwagę znaczącą obecność CRM w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ich zdaniem, Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny zwiększyć swoje wysiłki na rzecz właściwej zbiórki i recyklingu produktów wycofanych z eksploatacji, zawierających CRM. Miałoby to zapobiegać ich gromadzeniu w gospodarstwach domowych, składowaniu lub spalaniu. Zdaniem europosłów potrzebna jest też silniejsza kontrola eksportu z UE kluczowych odpadów zawierających CRM. Ponadto, w ocenie eurodeputowanych, należy powołać nową grupę zadaniową w celu koordynowania działań krajowych dotyczących CRM.

PE wezwał państwa członkowskie UE do rozważenia strategicznego gromadzenia zapasów CRM w celu zabezpieczenia ich dostaw, podkreślając, że przyszłe unijne umowy o wolnym handlu i partnerstwie powinny zawierać szczegółowe postanowienia ich dotyczące.

„Mamy spójny i ambitny pakiet, który stanowi odpowiedź na pilną potrzebę stworzenia stabilnych i zrównoważonych łańcuchów dostaw surowców krytycznych, a jednocześnie zapewnia konkurencyjność i miejsca pracy w Europie” – powiedziała niemiecka europosłanki Hildegard Bentele, odpowiedzialna za sprawozdanie.

„Wszystkie prognozy przewidują większe zapotrzebowanie na krytyczne surowce w związku z podwójną transformacją. Dlatego zobowiązujemy się do zwiększenia naszych wysiłków w celu pełnego wykorzystania gospodarki o obiegu zamkniętym. Badania pokazują jednak, że wysiłki te nie będą wystarczające, przynajmniej w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Musimy zatem stworzyć ramy polityczne, aby umożliwić zrównoważone górnictwo w Europie i w krajach spoza UE” – dodała.

Sprawozdanie zostało przyjęte 543 głosami do 52, przy 94 wstrzymujących się od głosu.

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej dostawy wielu CRM są w dużym stopniu skoncentrowane poza UE, a ich głównymi dostawcami są Chiny, Turcja i Republika Południowej Afryki. W dokumencie wskazano, że w 2030 r. UE może potrzebować do 18 razy więcej litu i pięć razy więcej kobaltu na potrzeby akumulatorów pojazdów elektrycznych i magazynowania energii.

Według Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego sektor surowców zapewnia około 350 tys. miejsc pracy w UE oraz ponad 30 mln w zależnych od niego gałęziach przemysłu wytwórczego. Komisja szacuje, że przejście na gospodarkę w większym stopniu opartą na obiegu zamkniętym mogłoby przynieść wzrost netto o 700 tys. miejsc pracy w UE do 2030 roku.

Źródło informacji: EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa