Pożyczka na wymianę pieców

Na XXVIII sesji Rada Miejska Bielska-Białej postanowiła zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.400.000 zł na sfinansowanie kosztów zadania Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2021. 

Środki z  pożyczki zostaną wydane w formie dotacji na realizację 300 inwestycji w roku 2021 Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych, a zobowiązania pokryte dochodami własnymi miasta w latach 2021-2027.

Założenia finansowe tegorocznej edycji programu wymiany starych kotłów pozwolą na wykonanie modernizacji około 450 indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Bielsku-Białej, z czego realizacja 300 kotłowni zaplanowana jest z wykorzystaniem częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2.400.000 zł. Pozostałe dotacje do modernizacji 150 kotłowni zostaną sfinansowane z budżetu miasta w kwocie określonej w uchwale budżetowej, podobnie jak w roku ubiegłym. Taki sposób finansowania pozwala na bardziej elastyczną realizację Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych przez zwiększenie różnorodności rozwiązań technicznych, a równocześnie umożliwi wnioskowanie o umorzenie wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na zadania proekologiczne.

Co ważne, przyjęta uchwała jest wymagana przy składaniu wniosku o pożyczkę. Informację o przyznaniu środków uzyskamy po rozpatrzeniu wniosku przez zarząd i podjęciu pozytywnej decyzji przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotycząca tej uchwały będzie traktowana jako forma zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania.

Zasady udzielania pożyczek określone przez WFOŚiGW stanowią, że oprocentowanie pożyczki jest nie mniejsze niż 3 proc. w skali roku i liczone będzie jako 0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej na 1 stycznia danego roku spłaty pożyczki.
Spłatę pożyczki przewiduje się rozłożyć na 6 lat, licząc od następnego roku po zakończeniu programu. Po spłaceniu połowy pożyczki można wnioskować o jej częściowe umorzenie na warunkach obowiązujących w roku złożenia wniosku.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.