Aglomeracja Beskidzka rozważa ekospalarnię

Ekospalarnia to szansa na nowoczesną, spełniającą surowe normy środowiskowe instalację termicznego przekształcania odpadów i sensowna alternatywa dla wysypiska śmieci.

Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Aglomeracji Beskidzkiej generują rocznie 100 tys. ton odpadów, które można przekazać do ekospalarni. Składowanie odpadów pozostających po sortowaniu i odzyskiwaniu surowców wtórnych znacznie podrożało. Dlatego w stowarzyszeniu rozpoczęły się rozmowy na temat powstania ekologicznej instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Ekospalarnia to szansa dla mieszkańców na zatrzymanie dużych podwyżek opłat. Za każdą tonę złożonych na składowisku odpadów bielski Zakład Gospodarki Odpadami odprowadza już 270 zł – mówi prezes zarządu ZGO w Bielsku-Białej Wiesław Pasierbek. – To również bardzo istotny element nowoczesnego, proekologicznego systemu gospodarki odpadami. Dzięki ekospalarni zmniejszymy ilość składowanych na wysypisku śmieci, z których uwalnia się do atmosfery szkodliwy metan. Pamiętajmy też, że miejsce na składowisku z każdym rokiem się kurczy! Miasto Bielsko-Biała dąży do stworzenia systemu gospodarki o obiegu zamkniętym – przypomina prezes ZGO.

Działania miasta nie mogły się rozpocząć bez dokładnej analizy możliwości powstania instalacji.
Rada Miejska zobowiązała mnie uchwałą do podjęcia działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów – mówi prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. – Dlatego zamówiliśmy analizę wielokryterialną, która odpowiada na pytania, czy ekospalarnia w naszym mieście mogłaby powstać oraz jak dokładnie miałaby funkcjonować, spełniając wszelkie normy i obostrzenia na europejskim poziomie. Ta szczegółowa analiza, której podsumowanie zostało zaprezentowane Radzie Miejskiej 20 października, będzie stanowiła podstawę merytoryczną do rozmowy z mieszkańcami i samorządowcami Bielska-Białej – podsumowuje prezydent.

Wariant przedstawiony w analizie wielokryterialnej planowanej instalacji oparty jest na dokonanym z najwyższą starannością doborze rozwiązań pod kątem minimalizacji oddziaływania środowiskowego, maksymalizacji sprawności wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem energii cieplnej, optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, ergonomii, niezawodności, remontowalności i trwałości. Przyjęte rozwiązania są nowoczesne, efektywne i zgodne z aktualnymi konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik oraz europejskimi przepisami.

Zainteresowani najczęściej pytają, co ma na celu termiczne przekształcanie odpadów. W odpowiedzi specjaliści przekonują, że celem jest:
• maksymalne zmniejszenie objętości i masy odpadów;
odzysk ciepła wydzielanego podczas spalania odpadów i następnie jego przekształcenie w energię użyteczną w postaci prądu elektrycznego i ciepła sieciowego;
• odzysk zawartych w odpadach surowców wtórnych – metali;
• przekształcenie pozostałych niepalnych składników odpadów w postać nadającą się do składowania i/lub ewentualnego wykorzystania;
• zmniejszenie emisji ze źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (elektrownie i elektrociepłownie) opalanych węglem – tzw. substytucję paliw;
• zmniejszenie efektu cieplarnianego powodowanego przez uwalniany ze składowanych odpadów metan.

Na wysypisku śmieci leży paliwo do ogrzewania naszych mieszkań- wykorzystajmy je! – zachęca prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Wiesław Pasierbek.

Na świecie jest obecnie ok. 2.000 podobnych instalacji nowej generacji, z czego ponad 500 w Europie. Wiele z nich zlokalizowanych jest w centrach miast. Są wyposażone w urządzenia, które wychwytują i unieszkodliwiają zanieczyszczenia. Instalacje są kontrolowane przez całą dobę.

Recykling nadal jest priorytetem dla naszego miasta, ale nie wszystkie odpady nadają się do ponownego wykorzystania. W Europie dąży się do minimalizowania konieczności tworzenia wysypisk. Trudno się z tym nie zgodzić – mówi prezydent Jarosław Klimaszewski. – Na podstawie analizy wielokryterialnej możemy rozpocząć konsultacje z mieszkańcami. Chcemy, aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi – dodaje prezydent.

Realizacja instalacji termicznego przekształcania odpadów przyczyni się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami. Uwagę skupiono na kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji, w tym odpowiednich rozwiązań systemu przeciwpożarowego oraz zasilania awaryjnego.

Z inicjatywy prezydenta Bielska-Białej powołana została Rada Interesariuszy, która ma stanowić organ doradczo-opiniodawczy, a jego główną rolą będzie analizowanie rozwiązań pozwalających optymalizować gospodarkę odpadami na terenie Aglomeracji Beskidzkiej. W skład Rady Interesariuszy wchodzą m.in. przedstawiciele rad osiedli, środowisk naukowych, stowarzyszeń ekologicznych, a także radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. – Wierzę, że dialog i szerokie spojrzenie na sprawę systemu gospodarki odpadami pozwolą nam wspólnie podołać nowym wyzwaniom w tym zakresie – podkreśla prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Więcej informacji: https://itpobielskobiala.pl/

Rada Interesariuszy:
1. Miasto Bielsko-Biała – Piotr Kucia
2. Gmina Jasienica – Krzysztof Wieczerzak
3. Gmina Jaworze – Piotr Filipkowski, radny Rady Gminy
4. Klub Radnych Wspólnie dla Bielska-Białej – Szczepan Wojtasik
5. Klub Radnych Niezależni.BB – Tomasz Wawak
6. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Konrad Łoś
7. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej – Grzegorz Szetyński
8. Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Mieczysław Szczurek (w zastępstwie: Marcin Ślęk lub Dorota Werner)
9. Starostwo Powiatowe w Żywcu – Andrzej Kalata
10. Kolegium Rad Osiedli – przewodniczący Rad Osiedli w Bielsku-Białej (3 przedstawicieli): Sławomir Glaser (Lipnik), Józefa Wawak (Straconka) i Andrzej Kubica (Mikuszowice Krakowskie)
11. Stowarzyszenie Atmosfera – Ryszard Szczotka
12. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej – Agnieszka Ruśniok 
13. Klub Gaja – Jacek Bożek
14. Fundacja Ekologiczna Arka – Alicja Fober
15. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Włodzimierz Biniaś
16. Beskidzka Izba Lekarska – Klaudiusz Komor
17. Zakład Gospodarki Odpadami S.A. – Wiesław Pasierbek, Maciej Kolon 
18. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – Beata Gorczowska-Antonów
19. Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – Joanna Bojczuk, Izabela Kogut

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.