Rok 2019 dobrym rokiem inwestycji i poprawy finansów Bytomia – jest raport o stanie miasta

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz udostępnił dziś mieszkańcom i przekazał oficjalnie do Rady Miejskiej raport o stanie miasta za rok 2019. Z liczącego prawie 150 stron dokumentu dowiemy się, jak funkcjonowało miasto w 2019 r. Dyskusja na temat raportu odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej dnia 24 sierpnia. 

Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie gminnym, prezydent miasta jest zobowiązany do przedstawienia raportu o stanie miasta, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Dokument podsumowujący funkcjonowanie Bytomia w 2019 r. został właśnie przekazany do kancelarii Rady Miejskiej w Bytomiu. 

Przywracamy miasto na właściwe tory. Pokazują to wyniki finansowe – nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 44 mln zł, niespełna 4 mln deficyt przy prawie miliardowym budżecie, ponad 102 mln zł przeznaczonych na inwestycje oraz ponad 90 mln zł pozyskanych funduszy zewnętrznych. 2019 rok był dobrym rokiem dla Bytomia – podsumowuje prezydent Mariusz Wołosz. 

Budżet najlepszy od wielu lat 
Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla Bytomia z finansowego punktu widzenia. Dochody i przychody miasta w 2019 r. wyniosły łącznie 998 mln 955 tys. zł i były wyższe o 5,95% od uzyskanych w 2018 r. Statystycznie, dochód na jednego bytomianina wzrósł o 7,64% w porównaniu do 2018 r. i wyniósł 6 tys. 564 zł. Wydatki i rozchody budżetu miasta wyniosły w 2019 r. ogółem 974 mln 790 tys. zł i były wyższe o 5,73% w odniesieniu do 2018 r. 

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła aż 44 mln zł. To najlepszy wynik od ponad 10 lat. Deficyt w wysokości niespełna 4 mln zł był najniższy od 2014 r. Udało się to osiągnąć dzięki sprawnej, oszczędnej polityce finansowej prowadzonej przez prezydenta miasta – ocenia Ewa Tomczak, skarbnik miasta. 

Warto podkreślić, że organ nadzorujący – Regionalna Izba Obrachunkowa, wydał pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2019. 

2019 rok w Bytomiu to rok inwestycji 
Na wydatki inwestycyjne miasto przeznaczyło w ubiegłym roku aż 102 mln 444 tys. zł. Z tych środków były realizowane inwestycje związane m.in. z rewitalizacją Bytomia, przebudową dróg, modernizacją oświetlenia ulicznego czy termomodernizacjami budynków placówek oświatowych. W porównaniu z 2018 r. wzrosły także wydatki związane z remontami – do ponad 14 mln 873 tys. zł. 

W 2019 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną miasta. Duży nacisk położony został na remonty dróg. W ubiegłym roku przebudowaliśmy m.in. ulicę Reptowską, Musialika, Małachowskiego, Mochnackiego, Wojciechowskiego, Grota-Roweckiego i Wyzwolenia. Przeprowadziliśmy też wymianę około 2,5 tys. opraw oświetleniowych, dzięki czemu na bytomskich ulicach zrobiło się jaśniej i bezpieczniej. Nowoczesne oświetlenie generuje też oszczędności finansowe – mówi Michał Bieda, I zastępca prezydenta Bytomia. 

Na realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz projektów społecznych gmina pozyskała w 2019 r. prawie 60 mln zł ze środków unijnych oraz 30 mln zł z innych źródeł (m.in. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Ministerstwa Sportu i Turystyki czy Funduszu Dróg Samorządowych). 

W ubiegłym roku kontynuowana była realizacja projektów rewitalizacyjnych m.in. rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów, przebudowa budynku Centrum Integracji Społecznej, gmachu Bytomskiego Centrum Kultury, odnowa zieleni w bytomskich parkach czy stworzenie bezpiecznych i przyjemnych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku. W 2019 r. zaktualizowany został „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” – do już realizowanych zadań rewitalizacyjnych dołączyły nowe, których wykonanie ma wspierać uruchomienie mechanizmów rozwojowych. 

Wśród najważniejszych inwestycji, których realizacja rozpoczęła się w 2019 r. jest budowa nowoczesnego lodowiska przy ul. Pułaskiego. Wartość tej inwestycji to 40 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Inwestujemy w bazę sportową dostępną dla dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców. Budujemy nowoczesne lodowisko, przeznaczyliśmy środki na rozbudowę kortów tenisowych – wylicza Adam Fras, III zastępca prezydenta Bytomia odpowiedzialny za edukację, kulturę i sport. 

Termomodernizacji doczekały się szkoły: SP nr 4, SP nr 5, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych. 

Rok dobry dla kultury, partycypacji społecznej i lokatorów 
Ubiegły tok to dla Bytomia nie tylko duże inwestycje. To także wydarzenia kulturalne dużego formatu: największa impreza plenerowa – Dni Bytomia, w której wzięło udział około 55 tys. osób oraz uwielbiany Festiwal Dziwnie Fajne z Międzygalaktycznym Zlotem Superbohaterów na czele. 

W 2019 roku do Bytomia powrócił także budżet obywatelski, w ramach którego bytomianie mogą współdecydować o tym, na jakie cele przeznaczyć środki z budżetu gminy. Do Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. zostało zgłoszonych 61 projektów, na które bytomianie w oddali prawie 27 tys. głosów. Właśnie rozpoczyna się realizacja zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ubiegłym roku – projektu „6 dla Stroszka” i projektu przebudowy boiska treningowego GKS Rozbark. W 2019 r. reaktywowana została także Młodzieżowa Rada Miejska, dzięki czemu najmłodsi mieszkańcy miasta zyskali swoją reprezentację. 

Sporo zmieniło się także w zakresie gospodarowania lokalami komunalnymi. Po kontroli przeprowadzonej w 2019 r. w Bytomskich Mieszkaniach – jednostce budżetowej odpowiedzialnej za gospodarowanie lokalami komunalnymi, przygotowano zmianę przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad najmu mieszkań komunalnych. Zwiększyła się również przejrzystość zawierania umów o najem lokali komunalnych. 

W 2019 r. Bytomskie Mieszkania zawarły aż 477 umów na lokale mieszkalne. To ponaddwukrotnie więcej niż w 2018 r. Skontrolowaliśmy także prawidłowość przyznawania lokali poza kolejnością w latach wcześniejszych – okazało się, że na 120 zawartych umów, aż 80 lokali zostało przyznanych bez uzasadnienia – mówi Waldemar Gawron, II zastępca prezydenta miasta. 

Także działania związane z ochroną środowiska procentują. W 2019 r. prezydent uchylił, wygasił, cofnął około 30 decyzji na gospodarowanie odpadami. Urząd podjął ścisłą współpracę z organami ścigania, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Inspekcją Transportu Drogowego – współpraca ta ma na celu wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania odpadów w Bytomiu – dodaje Waldemar Gawron. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu spółka SRK sp. z o.o. uprzątnęła nielegalnie zdeponowane w Miechowicach odpady. Podjęte także zostały działania mające na celu zmniejszenie niskiej emisji. W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i uchwały refinansującej część kosztów systemu grzewczego udzielono 443 dotacji do wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne. 

Raport dostępny jest na stronie [ http://bip.um.bytom.pl/bip/dokumenty/podglad?id=1245001 | Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu ] 

Zdjęcie – Archiwum UM Bytom. 

Urząd Miejski w Bytomiu 

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.

-