Environmental Impact Award po raz pierwszy w Polsce 

6 lutego 2024, podczas Sustainable Industry Lab ’24 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zostaną przyznane nagrody w konkursie Environmental Impact Award Poland.  

Nagroda jest wyróżnieniem, które począwszy od tego roku przyznawane będzie corocznie za modelowy wysiłek transformacyjny tym firmom, które wyprzedzając regulacje prawne osiągają doskonałość rozwijając się bez uszczerbku dla naszej planety. Nagrodą specjalną zostanie uhonorowana osoba, która wywarła największy pozytywny wpływ na środowisko. Environmental Impact Award Poland została ustanowiona przez UNEP/GRID-Warszawa dla promocji pilnych działań w tych obszarach, które co roku wskazywane są przez Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA). 

Wdrażanie nowych regulacji w obszarze ESG nie oznacza wyłącznie raportowania i poszukiwania nowych wskaźników, ale również konieczność innego spojrzenia na strategię, strukturę kosztów, innowacyjność produktową, politykę zakupową, opakowania czy marketing. Zwiększanie pozytywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko to już nie tylko obowiązek w obliczu narastającego kryzysu klimatyczno-środowiskowego, ale też wielka szansa dla firm różnej wielkości, z różnych branż. Tym firmom, od innowacyjnych startupów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, do dużych firm, a nawet największych korporacji, dedykowana jest prestiżowa nagroda środowiskowa Environmental Impact Award Poland. 

 Celem naszego przedsięwzięcia jest pokazywanie, że działalność gospodarcza oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju opłaca się. Wierzę, że za przykładem firm–laureatów, które przeżywają rozkwit, ponieważ poszły drogą zrównoważonego rozwoju, pójdą inne i w ten sposób dokona się zmiana sposobu myślenia. — powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, organizatorka Environmental Impact Award Poland, i dodała — Tym, co dzisiaj potrzebuje od nas nieustającego wsparcia, jest podsycanie płomyka nadziei, że jutro może być i będzie lepsze niż dzisiaj. Wierzę, że pielęgnowanie go jest jednym z najważniejszych zadań w „antropocenie”

Konkurs pozwoli wyłonić firmy, które wyprzedzając regulacje prawne rozwijają swój model biznesowy z założeniem minimalizacji negatywnego wpływu lub wręcz wywierania pozytywnego wpływu na środowisko.  

Każda edycja konkursu będzie także okazją do wyróżnienia osoby fizycznej, która w największym stopniu przyczyniła się, bezpośrednio lub pośrednio, do pozytywnych zmian w środowisku naturalnym. 

Edycja 2024 

Tegoroczna edycja, Environmental Impact Award Poland 2024, poświęcona jest w całości aktywnościom w obszarze uwolnienia środowiska od zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i skierowana jest do przedstawicieli wszystkich branż– interesariuszy w cyklu życia plastiku. Temat tegorocznej edycji inspirowany jest rezolucją UNEA 5/14, która akcentuje konieczność globalnego podejścia do problemu zanieczyszczenia środowiska, wskazując potrzebę kompleksowego podejścia, obejmującego cały cykl życia plastiku.  

Nagrodzone zostaną firmy, które przedstawią najciekawsze, zrealizowane w latach 2022-2023 rozwiązania, zmieniające sposób gospodarowania tworzywami sztucznymi. Rozwiązania te mogą stanowić przykładowo nowy produkt, zmodyfikowaną usługę, proces produkcji, czy innowacyjną technologię, prowadząc do:  

  • zmniejszenia zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych,  
  • wykorzystania surowców z recyklingu powyżej norm wymaganych prawnie,  
  • zmniejszania zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi,  
  • zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, związanych z produkcją produktów wykorzystujących tworzywa sztuczne,  
  • zastąpienia produktów z tworzyw sztucznych materiałami biodegradowalnymi lub kompostowalnymi,  

Ponadto brane będą pod uwagę wszystkie rozwiazania skutkujące ponownym wykorzystaniem produktów z tworzyw sztucznych lub wykorzystujących tworzywa sztuczne, zagospodarowaniem odpadów produkcyjnych, a także, dedykowanymi działaniami wspierającymi selektywną zbiórkę odpadów zawierających tworzywa lub z tworzyw sztucznych. 

Oceny zgłoszeń dokona kapituła nagrody, powołana przez UNEP/GRID-Warszawa, złożona ze specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ekspertów innych dziedzin. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 stycznia 2024.  

Zgłoszenia przyjmowane będą na Environmental Impact Award Poland 2024 (jotform.com) 

Nagrody i tytuły Environmental Impact Winner Poland 2024 zostaną wręczone podczas Sustainable Industry Lab’24 (SILab’24), konferencji poświęconej wyzwaniom związanym z gospodarowaniem tworzywami sztucznymi. Wydarzenie będzie dotyczyć najpilniejszych rozwiązań w obszarze legislacyjnym, technologicznym i konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania ESG, przede wszystkim w kontekście relacji w całym łańcuchu wartości. Konferencja jest wydarzeniem wpisującym się w cele efektywnego zaangażowania interesariuszy wokół aktualnie tworzonego prawa międzynarodowego – Traktatu ONZ dotyczącego plastiku (UN Plastics Treaty) 

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.