5 organizacji przedstawia 11 kluczowych działań na rzecz transformacji żywności w Europie

Koalicja 5 europejskich organizacji opublikowała przełomowy dokument zatytułowany „Plant-Powered Politics: Europe’s Shift Towards a Plant-Based System”. Raport zawiera analizę dot. Roślinnej transformacji systemu żywności dla Europy i przedstawia szereg polityk mających na celu wsparcie tej transformacji. Dokument jest dostępny na stronie internetowej projektu Green Protein: www.greenprotein.pt.

Za koalicją  NGO stoi ruch obywatelski dla roślinnej transformacji systemu żywności, który działa dla naprawy systemu żywności i rolnictwa Unii Europejskiej. Na czele tego ruchu stoją następujące organizacje reprezentujące różne państwa członkowskie UE: Green REV Institute (Polska), French Vegetarian Association (Francja), Danish Vegetarian Association (Dania), Compassion in World Farming (oddział EU), Portuguese Vegetarian Association (Portugalia). Organizacje te od lat budują debatę wokół zrównoważonego systemu żywności,  naszych wyborów żywieniowych i metod produkcji. Teraz apelują do przyjęcia raportu „Plant-Powered Politics” jako mapy drogowej dla roślinnej transformacji systemu żywności i naprawy dla systemu, który dzisiaj zanieczyszcza środowisko, niszczy życie ludzi i zwierząt. Uzasadnienie jest jasne: ochrona ekosystemów i zachowanie życia, jakie znamy, wymagają tej krytycznej transformacji.

Anna Spurek, COO Green REV Institute: “Za chwilę minie deadline na przedstawienie przez Komisję Europejską projektu legislacji dla zrównoważonego systemu żywnościowego (Sustainable Food System Law) a 2024 r. to czas wyborów europejskich. Mamy narzędzia, mamy wiedzę, mamy siłę organizacji, obywateli i obywatelek oraz środowiska naukowego. Czas na wolę polityczną i konsekwentne działania osób decydenckich. “

Najważniejsze punkty „Roślinnej polityki”

Produkcja żywności odpowiada za 26% globalnych emisji gazów cieplarnianych, przy czym większość emisji pochodzi z rolnictwa. Rolnictwo odpowiada za 10,3% emisji gazów cieplarnianych w UE, a prawie 70% z nich pochodzi z sektora zwierzęcego. Rolnictwo zwierzęce konkuruje z produkcją roślinną o zasoby, podnosząc ceny żywności i przyczyniając się do braku bezpieczeństwa żywnościowego. 

Nawet gdyby całkowite emisje paliw kopalnych zostały natychmiast zatrzymane, globalne emisje z produkcji mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi przez sam przemysł rolniczy uniemożliwiłyby osiągnięcie tak bardzo pożądanego celu 1,5°C określonego w Porozumieniu Paryskim w 2015 r..

Obecny system żywnościowy w Europie musi przejść głęboką transformację ze względu na środowisko, zdrowie publiczne, bioróżnorodność, bezpieczeństwo żywnościowe i dobrostan zwierząt„, mówi koordynatorka inicjatywy i wiceprezeska Portuguese Vegetarian Association , Joana Oliveira.

„Plant-Powered Politics” podkreśla potrzebę przejścia z białek pochodzenia zwierzęcego na alternatywy roślinne i przedstawia szereg dobrze opracowanych zaleceń politycznych w celu osiągnięcia tej transformacji.

Według organizacji, nawet osoby najbardziej konserwatywne „mogą zaufać tej zmianie”. Europejski rynek żywności pochodzenia roślinnego doświadcza dużego wzrostu, zapewniając możliwości rozwoju gospodarczego. Zdrowie publiczne również czerpie korzyści z większej produkcji i konsumpcji systemu żywności opartego na roślinach. „Więcej diet opartych na roślinach może przynieść miliardowe oszczędności w kosztach opieki zdrowotnej”, mówi Joana Oliveira.

Pod uwagę brane są także inne czynniki. Raport „Plant-Powered Politics” odnosi się do sytuacji osób mieszkających w pobliżu ferm przemysłowych oraz osób pracujących na fermach przemysłowych, które są narażone na różne zagrożenia dla zdrowia i życia oraz spadek jakości życia na obszarach wiejskich. 

Morgan Janowicz, Koordynatorka ds. Partnerstwa Green REV Institute: “Działania na rzecz transformacji systemu żywności i przechodzenia do systemów roślinnych od tych, które opierały się na sektorze hodowlanym, to działania na rzecz wszystkich pokrzywdzonych przez sektor, który zanieczyszcza, rujnuje życie i zdrowie i zabija zwierzęta. Musimy pamiętać, że konsekwencje działania sektora hodowlanego są wyjątkowo dotkliwe dla ludzi: osób, które mieszkają w pobliżu ferm przemysłowych, osób pracujących na fermach, osób, które są zagrożone ubóstwem żywnościowym. Sprawiedliwość żywnościowa to sprawiedliwość dla wszystkich.”

11 kroków na rzecz zrównoważonej przyszłości

Europa stoi u progu monumentalnej zmiany w swoim otoczeniu żywnościowym, a dokument „Plant-Powered Politics” wytycza kierunek. Koncentrując się na zrównoważonych praktykach rolniczych i przejściu na produkcję białka roślinnego, ten przełomowy raport opowiada się za harmonijną równowagą między możliwościami gospodarczymi, ochroną środowiska, zdrowiem publicznym i dobrostanem zwierząt tzw. hodowlanych.

Skuteczne wdrożenie strategii „Od pola do stołu” zostało uznane za podstawę bardziej ekologicznej przyszłości. Ponieważ handel, zrównoważony rozwój i wytyczne żywieniowe przecinają się i łączą, strategia ta musi być brana pod uwagę w celu stworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego, zapewniającego harmonię między naszymi wyborami żywieniowymi a środowiskiem.

Wzmacniając pozycję konsumentów i konsumentek, „Plant-Powered Politics” wzywa do jasnego i przejrzystego oznakowania produktów spożywczych, umożliwiając dokonywanie świadomych wyborów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i dobrostanu zwierząt. Proponowane są innowacyjne mechanizmy cenowe, takie jak systemy handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i wyższe stawki VAT z podatkiem akcyzowym w celu internalizacji kosztów środowiskowych i zachęcania do zrównoważonych praktyk.

Ambitnym krokiem w kierunku zdrowszych wyborów żywieniowych i zmniejszenia wpływu na środowisko jest zaproponowanie podatku od czerwonego i przetworzonego mięsa. Biorąc pod uwagę związek między spożyciem mięsa a podwyższonym ryzykiem raka jelita grubego, cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych, zalecenie to podkreśla wpływową rolę polityki w kierowaniu wzorców konsumpcji w kierunku zdrowszego kierunku.

Kluczowy moment dla Europy

„Polityka oparta na roślinach: Europe’s Shift Towards a Plant-Based System” pojawia się w kluczowym momencie dla europejskiego systemu żywnościowego, biorąc pod uwagę zbliżające się wybory europejskie, które mogą stanowić szansę na transformację systemu żywnościowego. W obliczu narastających obaw związanych ze zmianami klimatu, zdrowiem publicznym, dobrostanem zwierząt i wyczerpywaniem się zasobów, dokument przedstawia kompleksowe podejście do tych kwestii poprzez wybory żywieniowe i reformę polityki.

Green REV Institute

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.