Zmiana klimatu a bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. Wyzwania i działania niezbędne dla przyszłości

W obliczu postępującej zmiany klimatu, Polska stoi przed nieuniknionymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem żywnościowym. Naukowe raporty i publikacje dotyczące tego zagadnienia jednoznacznie wskazują na pilną potrzebę podjęcia działań mających na celu dostosowanie się i ochronę naszych systemów żywnościowych. Bezpieczeństwo żywnościowe to nie tylko kwestia zdrowia publicznego, ale również stabilności społecznej i gospodarczej naszego kraju.

Polska jest obecnie narażona na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak długotrwałe susze, intensywne opady deszczu, powodzie i fale upałów. Zjawiska mają negatywny wpływ na plony, jakość żywności oraz dostępność produktów dla społeczeństwa. Szczególnie narażone na te zmiany są newralgiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego sektory upraw zbóż, warzyw, owoców oraz hodowla zwierząt.

Jak informuje Koalicja Klimatyczna w raporcie „Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski”, rolnictwo, bardziej niż jakakolwiek inna gałąź gospodarki, jest uzależnione od czynników klimatycznych. Na produkcję żywności wpływają: długość okresu wegetacyjnego, wielkość i rozkład opadów atmosferycznych. Czynniki te – coraz bardziej modyfikowane przez postępującą zmianę klimatu – wpływają na wysokość plonów, a więc na dochody producentów rolnych i nasze bezpieczeństwo żywnościowe.

– Zmiana klimatu oznacza dla polskiego rolnictwa przede wszystkim funkcjonowanie w mniej stabilnych warunkach. Zwiększa się liczba lat z falami upałów, susz, gwałtownych opadów atmosferycznych. Niekorzystne dla upraw są również niestabilne warunki zimowania – podczas łagodnych zim nieuniknione są gwałtowne spadki temperatury powodujące wymarznięcia. Wzrost temperatury i parowania zwiększy zagrożenie suszą. To wszystko negatywnie wpływa na dochody rodzin rolniczych i zmniejsza poziom bezpieczeństwa żywnościowego” – podkreśla współautor raportu Koalicji Klimatycznej „Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski”, dr hab. Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Według raportu opracowanego przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) zmiana klimatu już teraz wpływa na uprawy na całym świecie. Wprowadzanie długotrwałych strategii dostosowawczych jest niezbędne, aby zapewnić przyszłe bezpieczeństwo żywnościowe. Zalecane jest m.in. zwiększenie inwestycji w technologie rolnicze dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych, promowanie zrównoważonego rolnictwa, ochronę różnorodności biologicznej oraz wprowadzenie skutecznych systemów monitoringu i zarządzania kryzysowego.

By walczyć z wpływem zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywieniowe konieczne jest zwiększenie wysiłków na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia ich negatywnego wpływu na klimat. Konieczne są również działania mające na celu ograniczenie wylesiania, promowanie zrównoważonych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Takie działania jak wspieranie produkcji lokalnej i ograniczenie marnotrawstwa żywności są także nieodzowne dla ograniczenia zmiany klimatu i ochrony naszego bezpieczeństwa żywnościowego.

Jednak odpowiedź na te wyzwania wymaga szerokiego partnerstwa i zaangażowania różnych sektorów społeczeństwa. Współpraca między rządem, sektorem rolniczym, organizacjami pozarządowymi, naukowcami i konsumentami jest kluczowa dla opracowania i wdrożenia skutecznych polityk oraz praktyk mających na celu zabezpieczenie naszej przyszłej produkcji żywnościowej.

W Polsce widać pozytywne przykłady działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego. Niekonwencjonalne rozwiązania, takie jak inteligentne systemy nawadniania, hydrotechnika rolnicza, dostosowane odmiany roślin i techniki uprawy, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka związanego z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest kwestią, która dotyczy nas wszystkich. Działania podejmowane teraz mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępu do zdrowej i bezpiecznej żywności dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Ochrona naszego bezpieczeństwa żywnościowego wymaga determinacji, współpracy i świadomego podejścia do zmiany klimatu. Dzisiaj musimy działać, aby przyszłość była dobrze wyżywiona.

Jak zaznacza dr hab. Zbigniew M. Karaczun, profesor SGGW w Warszawie, ekspert Koalicji Klimatycznej: „Rolnictwo jest sektorem szczególnie narażonym na skutki zmiany klimatu, czynniki klimatyczne są istotnymi determinantami decydującymi o powodzeniu produkcji rolnej. Ich zmiana już dziś negatywnie wpływa na ceny żywności. Jeśli dopuścimy do wzrostu średniej temperatury więcej niż o 2 st. C, to skutki mogą być katastrofalne. Produkcja rolna w wielu regionach świata nie będzie dłużej możliwa, co zwiększy już i tak ogromne, w skali globalnej, zagrożenie głodem. Jeśli chcemy utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe, musimy zapewnić, że do 2040 roku gospodarka stanie się neutralna klimatycznie”.

Zespół Koalicji Klimatycznej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.