Green REV Institute. Głosowanie w Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego nad Dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych

W dniu 24 maja br. Posłowie i Posłanki do Parlamentu Europejskiego, członkowie i członkinie Komisji Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) będą głosować nad rewizją dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED).

Green REV Institute, think tank i koordynator i inicjator koalicji Future Food 4 Climate zwrócił się z apelem do Posłów i Posłanek z Polski: Bartosza Arłukowicza, Róży Thun, Ewy Kopacz i Marka Balta, o poparcie włączenia emisji wytwarzanych przez sektor hodowli krów, buhajów i cieląt oraz  wzmocnienie Dyrektywy w obszarze działań sektora hodowlanego.

– To poparcie pomogłoby osiągnąć zobowiązania klimatyczne Unii Europejskiej, poprawić jakość powietrza i wody oraz zmniejszyć negatywne skutki dla zdrowia publicznego, zdrowia obywateli i obywatelek Unii Europejskiej. To bardzo ważne głosowanie także dla dobrostanu zwierząt, ponieważ w ciągu ostatniej dekady hodowle zwierząt na terenie Unii Europejskiej stają się coraz większe i bardziej intensywne oraz szkodliwe dla zdrowia i jakości życia na obszarach wiejskich – mówi Morgan Janowicz, Partnership Coordinator Green REV Institute.

REV przypomniał także  kilka faktów dotyczących emisji z sektora hodowlanego i hodowli przemysłowych.

  1. Całkowite emisje pochodzące od zwierząt tzw, hodowlanych na świecie wg Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa: 7,1 gigaton ekwiwalentu CO2 rocznie, co stanowi 14,5 procent wszystkich antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych.
  2. Krowy, buhaje, cielęta (hodowane zarówno dla mięsa, jak i mleka, a także dla produktów niejadalnych, takich jak obornik i siła pociągowa) to zwierzęta odpowiedzialne za większość emisji, stanowiące około 65% emisji sektora hodowlanego.
  3. Pod względem działalności, produkcja i przetwarzanie pasz (w tym zmiana użytkowania gruntów) oraz fermentacja jelitowa przeżuwaczy są dwoma głównymi źródłami emisji, stanowiącymi odpowiednio 45 i 39 procent całkowitych emisji. W ujęciu towarowym, wołowina i mleko są odpowiedzialne za najwięcej emisji, przyczyniając się odpowiednio do 41% i 20% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w sektorze. (Liczba ta nie obejmuje emisji z obornika krowiego i bydła wykorzystywanego jako siła pociągowa).
  4. W najnowszej Białej Księdze Sektora Hodowlanego Smród, krew, łzy eksperci wskazują, że wśród gazów emitowanych w wyniku funkcjonowania ferm przemysłowych należy wymienić przede wszystkim dwutlenek węgla (CO2, ok. 9% całości antropogenicznych emisji światowych), metan (CH4, ok. 3540% światowych antropogenicznych emisji) oraz podtlenek azotu (N2O, ok. 64%).
  5. Emisje z ferm przemysłowych bezpośrednio dotykają osoby mieszkające na obszarach wiejskich, w pobliżu ferm przemysłowych. Intensyfikacja rolnictwa zwierzęcego powoduje, że coraz lokalne społeczności są zmuszone protestować i walczyć o prawo do życia w czystym środowisku.

Anna Spurek COO Green REV Institute:

– Głos Posłów i Posłanek do PE jest konieczny, aby Dyrektywa IED mogła obejmować emisje z największych przemysłowych instalacji rolniczych. Decydenci i decydentki powinni i muszą dbać w pierwszej kolejności o prawo do życia w czystym środowisku, działania na rzecz klimatu i transparentnie działać na rzecz zasady zanieczyszczający płaci –

Anna Spurek, Green REV Institute

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.