Obowiązuje uchwała antysmogowa


Przyjęta przed kilkoma laty tzw. śląska uchwała antysmogowa nakłada na właścicieli domów i mieszkań obowiązek dostosowania źródeł ogrzewania do wprowadzonych zasad. Przypominamy o nich oraz o Kompleksowym programie ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej i o programie osłonowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od ponad trzech lat funkcjonuje tzw. śląska uchwała antysmogowa. Uchwała sejmiku województwa śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, weszła w życie 1 września 2017 r. Dokument zakazał stosowania niektórych paliw, w tym węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów, flotokoncentratów węglowych i mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem oraz niesezonowanego drewna o wilgotności powyżej 20 procent.

Uchwała wprowadziła także wymagania emisyjne wobec nowo instalowanych urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Zgodnie z nią, kotły centralnego ogrzewania muszą spełniać min. standard emisyjny 5. klasy, a kominki, piece i ogrzewacze na paliwo stałe min. standard emisyjny wg ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Natomiast wymóg emisyjności dla funkcjonujących kotłów węglowych został odroczony w czasie, ale trzeba będzie je stopniowo likwidować. Warto więc przypomnieć, że likwidacja kotłów pozaklasowych eksploatowanych powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub bez tabliczki znamionowej musi nastąpić do końca br. Kotły pozaklasowe eksploatowane 5-10 lat od daty ich produkcji muszą być zlikwidowane do końca 2023 roku, kotły pozaklasowe eksploatowane poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 2025 roku, a kotły klasy 3. lub 4. do końca 2027 roku.

Wymogi emisyjności ekoprojektu (jak dla nowo instalowanych) w przypadku kominków, pieców i ogrzewaczy na paliwo stałe, zainstalowanych przed 1 września 2017 roku, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą osiągać sprawność cieplną co najmniej 80 procent lub zostaną wyposażone w certyfikowane filtry redukujące emisję pyłów.

Niestosowanie się do uchwały antysmogowej może spowodować kontrole nieruchomości pod kątem jej zapisów, które przeprowadzają strażnicy miejscy. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska – Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń, grzywnę w postępowaniu mandatowym można nałożyć w wysokości do 500 zł, a jeżeli doszło do wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1.000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Strażnik miejski posiada uprawnienia do wstępu na nieruchomość, obejrzenia kotłowni i pobrania próbki popiołu do analizy.

Warto przypomnieć, że od 2007 roku Urząd Miejski w Bielsku-Białej prowadzi program dotacji do wymiany starych kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach (Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej). Uruchomiono również program osłonowy dla tych, którzy przeszli z ogrzewania węglowego na ekologiczne, zakładający 2-letnie wsparcie przy opłacaniu rachunków za ogrzewanie.
Aby zapisać się do programu dotacji na likwidację kotła węglowego, należy kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Energii UM, a w przypadku programu osłonowego – z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.