Posłowie uważają, że praca nad przyszłością Ukrainy w UE musi zacząć się teraz

  • UE i Ukraina powinny pracować nad rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych z Ukrainą
  • UE powinna zwiększyć wsparcie wojskowe, ekonomiczne i humanitarne dla Kijowa
  • Wezwanie do dziesiątego pakietu sankcji wobec Moskwy

Przed szczytem UE-Ukraina, posłowie potwierdzają swoje zaangażowanie w członkostwo Ukrainy w UE, podkreślając, że proces akcesyjny opiera się na uczynionych postępach. 

W czwartek Parlament przyjął rezolucję, która precyzuje oczekiwania wobec nadchodzącego szczytu pomiędzy liderami politycznymi UE i Ukrainy w Kijowie 3 lutego. Odnosząc się do perspektywy członkostwa Ukrainy w UE, tekst domaga się od UE „pracy na rzecz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych i stworzenia wytycznych określających kolejne etapy umożliwiające przystąpienie Ukrainy do jednolitego rynku UE”. Potwierdzając swoje zaangażowanie w przyszłe członkostwo Ukrainy w UE po złożeniu przez ten kraj formalnego wniosku 28 lutego 2022 roku, posłowie podkreślają, że akcesja jest procesem opartym na czynionych postępach, obejmującym poszanowanie odpowiednich procedur oraz spełnienie reform związanych z UE i kryteriów akcesyjnych.

Zachęcają również władze Ukrainy do jak najszybszego wprowadzenia istotnych reform w celu skutecznego dostosowania się do kryteriów członkostwa w UE.

UE powinna zwiększyć swoje wsparcie dla Ukrainy

Parlament wzywa państwa członkowskie UE do zwiększenia i przyspieszenia pomocy wojskowej dla Kijowa, w szczególności dostarczenia broni, ale także niezbędnego wsparcia politycznego, gospodarczego, infrastrukturalnego, finansowego i humanitarnego.

Parlament wzywa również przywódców, aby podczas zbliżającego się szczytu UE-Ukraina uczynili priorytetowym kompleksowy pakiet naprawczy dla Ukrainy. Pakiet ten musi koncentrować się na pomocy, odbudowie i odnowie w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Wsparcie pomogłoby ponadto pobudzić wzrost gospodarczy na Ukrainie po zakończeniu wojny.

Oceniając potrzeby Ukrainy w zakresie odbudowy, w rezolucji powtórzono również apel Parlamentu o wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego, a także aktywów rosyjskich oligarchów do finansowania powojennej odbudowy.

Potrzebne są ostrzejsze działania UE wobec Moskwy

Podkreślając znaczenie dalszego okazywania przez kraje UE jedności w obliczu agresji Rosji, posłowie wzywają państwa członkowskie do jak najszybszego przyjęcia dziesiątego pakietu sankcji wobec Moskwy oraz do stałego i proaktywnego proponowania nowych sektorów i osób, które powinny zostać objęte sankcjami.

Parlament wzywa również do objęcia sankcjami firm takich jak Lukoil i Rosatom, które wciąż są obecne na rynku UE. Sankcjami powinni zostać objęci również urzędnicy zaangażowani w szeroki zakres nielegalnych działań, w tym przymusowe deportacje i zarządzanie fałszywymi referendami na okupowanym terytorium Ukrainy.

W rezolucji powtórzono wreszcie apele posłów o natychmiastowe i pełne embargo na import paliw kopalnych i uranu z Rosji do UE oraz o całkowitą rezygnację z budowy gazociągów Nord Stream 1 i 2 na Morzu Bałtyckim.

Tekst został przyjęty 489 głosami za, 36 przeciw przy 49 wstrzymujących się.

Parlament Europejski

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.