Komisja zatwierdza polski program pomocy o wartości 3 mld euro w celu wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku gazu w związku z wojną Rosji z Ukrainą

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 3 mld euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku gazu, które odczuwają skutki wojny Rosji z Ukrainą.

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa. Ramy te zostały przyjęte przez Komisję 23 marca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) i zmienione 20 lipca 2022 r. oraz 28 października 2022 r. Uznano w nich, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia.

Polski środek pomocy

W oparciu o tymczasowe ramy kryzysowe Polska zgłosiła Komisji program pomocy o wartości 3 mld euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku gazu, które odczuwają skutki wojny Rosji z Ukrainą.

Do uzyskania pomocy uprawnione będą małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na polskim rynku gazu, zwłaszcza sprzedawcy z urzędu oraz podmioty prawnie zobowiązane do sprzedaży gazu ziemnego na giełdowym rynku gazu. Z zakresu środka wyłączone są instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe.

Pomoc będzie miała formę subsydiowanych kredytów. Wsparcia udzielać i zarządzać nim będzie polski bank prorozwojowy – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Indywidualna kwota pomocy przypadająca na beneficjenta będzie równa (i) 15 proc. jego średniego całkowitego rocznego obrotu w ostatnich trzech zamkniętych okresach obrachunkowych; lub (ii) 50 proc. kosztów energii poniesionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc. W wyjątkowych przypadkach, gdy beneficjenci mogą odpowiednio uzasadnić, że prowadzą działalność w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi lub pośrednimi skutkami obecnego kryzysu, takich jak rynek gazu w tym przypadku, kwota kredytu może zostać zwiększona i udzielona na dodatkowy (i) 12-miesięczny okres w przypadku dużych przedsiębiorstw, które muszą zapewnić zabezpieczenia finansowe dla działalności handlowej na rynkach energii, aby zaspokoić potrzeby związane z płynnością wynikające z tej działalności; lub dodatkowy (ii) 6-miesięczny okres zarówno dla MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw, na pokrycie ogólnych potrzeb w zakresie płynności.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności (i) okres spłacania kredytu nie przekroczy sześciu lat; (ii) obniżone stopy oprocentowania są zgodne z minimalnymi poziomami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych oraz (iii) wsparcie przyznawane będzie najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

Komisja Europejska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.