UE uzgadnia ósmy pakiet sankcji wobec Rosji

Komisja z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę ósmego pakietu surowych sankcji wymierzonych w Rosję za jej agresję na Ukrainę. Pakiet ten, który przygotowano w ścisłej koordynacji z naszymi partnerami międzynarodowymi, stanowi odpowiedź na prowadzoną przez Rosję nielegalną wojnę wobec Ukrainy oraz ciągłą eskalację sytuacji z strony Rosji, która m.in. nielegalnie anektuje ukraińskie terytoria w oparciu o fikcyjne „referenda”, mobilizuje dodatkowe siły i otwarcie grozi użyciem broni jądrowej.

Pakiet ten wprowadza nowe unijne zakazy importu towarów o wartości 7 mld euro, aby uszczuplić dochody Rosji. Wprowadza także ograniczenia wywozowe, co jeszcze bardziej ograniczy dostęp kompleksu militarnego i przemysłowego Kremla do kluczowych komponentów i technologii, a rosyjską gospodarkę pozbawi dostępu do europejskich usług i wiedzy fachowej. Dzięki sankcjom rosyjska armia i jej dostawcy utracą również dostęp do kolejnych towarów i sprzętu, których Rosja potrzebuje do prowadzenia wojny na terytorium Ukrainy. Pakiet ten wprowadza również przepisy stanowiące podstawę ram prawnych wymaganych do wdrożenia pułapu cen ropy naftowej zapowiedzianego przez grupę G-7.

Na pakiet ten składają się konkretnie następujące elementy:

Dodatkowe osoby i podmioty objęte sankcjami

Sankcje nałożono na kolejne osoby i podmioty. Wymierzone są one w osoby zaangażowane w rosyjską okupację, nielegalną aneksję oraz fikcyjne „referenda” na terenie okupowanych terytoriów/obwodów: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Objęto nimi również osoby i podmioty działające w sektorze obrony, m.in. urzędników wysokiego szczebla i wojskowych, a także przedsiębiorstwa wspierające rosyjskie siły zbrojne. UE również nadal wymierza sankcje w podmioty i osoby, które rozpowszechniają dezinformację na temat wojny. 

Unijne środki ograniczające obejmują kluczowych decydentów, oligarchów, wyższych rangą wojskowych oraz propagandystów odpowiedzialnych za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy.

Rozszerzenie ograniczeń na obwody chersoński i zaporoski

W odpowiedzi na uznanie przez Rosję niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz rozkaz wkroczenia rosyjskich sił zbrojnych na te obszary zakres geograficzny środków ograniczających rozszerzono na wszystkie niekontrolowane przez rząd obszary Ukrainy w obwodach donieckim, ługańskim, zaporoskim i chersońskim.

Nowe ograniczenia wywozowe

Wprowadzono dodatkowe ograniczenia wywozowe, których celem jest ograniczenie dostępu Rosji do produktów wojskowych, przemysłowych i technologicznych, a także osłabienie jej zdolności do rozwoju jej sektora obrony i bezpieczeństwa.

Przewidują one zakaz wywozu węgla, w tym węgla koksowego (używanego w rosyjskich zakładach przemysłowych), określonych komponentów elektronicznych (występujących w rosyjskiej broni), produktów technicznych stosowanych w sektorze lotnictwa, a także niektórych chemikaliów.

Dodano zakaz wywozu broni strzeleckiej i innych towarów na mocy rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania torturom.

Nowe ograniczenia importowe

Uzgodniono dodatkowe ograniczenia importowe o wartości prawie 7 mld euro.

Obejmują one na przykład zakaz importu rosyjskich gotowych produktów i półproduktów stalowych (z zastrzeżeniem okresu przejściowego w przypadku niektórych półproduktów), maszyn i urządzeń, tworzyw sztucznych, pojazdów, wyrobów włókienniczych, obuwia, skóry, ceramiki, niektórych produktów chemicznych i biżuterii innej niż złoto.

Wdrożenie zapowiedzianego przez grupę G-7 pułapu cen ropy naftowej

Pakiet stanowi początek wdrażania w UE porozumienia G-7 w sprawie rosyjskiego eksportu ropy naftowej. Chociaż unijny zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską pozostaje w pełni w mocy, pułap cenowy, po jego wdrożeniu, umożliwiłby europejskim podmiotom gospodarczym prowadzenie i wspieranie transportu rosyjskiej ropy do państw trzecich, pod warunkiem że jej cena nie przekroczy wcześniej ustalonego „pułapu”. Przyczyni się to do dalszego zmniejszenia dochodów Rosji, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności światowych rynków energii dzięki stałym dostawom. Takie rozwiązanie pozwoli również rozwiązać problem inflacji i utrzymać koszty energii na stabilnym poziomie w okresie, gdy wysokie koszty, a szczególnie wysokie ceny paliw, stanowią poważny problem dla wszystkich Europejczyków.

Działanie to jest ściśle koordynowane z partnerami z grupy G-7. Wspomniany pułap wejdzie w życie po 5 grudnia 2022 r. w odniesieniu do ropy naftowej i po 5 lutego 2023 r. w odniesieniu do produktów rafinacji ropy naftowej, po podjęciu kolejnej decyzji przez Radę.

Ograniczenia dotyczące przedsiębiorstw państwowych

pakiet zakazuje obywatelom UE zajmowania stanowisk w organach zarządzających niektórych przedsiębiorstw państwowych.

Wprowadza również zakaz wszelkich transakcji z Rosyjskim Morskim Rejestrem Statków, który to podmiot dopisano do wykazu przedsiębiorstw państwowych, z którymi transakcje są zakazane.  

Usługi doradztwa finansowego i informatycznego oraz pozostałe usługi biznesowe

Zaostrzono obowiązujące zakazy dotyczące kryptoaktywów poprzez objęcie zakazem wszystkich portfeli, rachunków lub usług przechowywania kryptoaktywów, niezależnie od wysokości salda portfela (poprzednio dopuszczalne saldo wynosiło maksymalnie 10 tys. euro).

Pakiet rozszerza zakres usług, których nie można już świadczyć na rzecz rządu Rosji lub osób prawnych mających siedzibę w Rosji: od teraz obejmują one również doradztwo informatyczne, doradztwo prawne, usługi architektoniczne i inżynieryjne. Ograniczenia te są istotne, ponieważ mogą osłabić potencjał przemysłowy Rosji, który w dużym stopniu zależy od importu tych usług.

Zniechęcanie do obchodzenia sankcji

UE wprowadziła nowe kryterium umieszczenia w wykazie, które umożliwi jej nakładanie sankcji na osoby, które ułatwiają naruszanie zakazu obchodzenia sankcji.

Komisja Europejska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.