Parlament przyjął przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników w UE

Minimalne wynagrodzenia we wszystkich państwach Unii mają zapewnić godny poziom życia i pracy, a państwa członkowskie mają propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych.

  • Minimalne wynagrodzenie ma zapewnić godny poziom życia
  • Przepisy unijne nie będą naruszać krajowych praktyk ustalania wysokości wynagrodzeń
  • Trzeba wzmocnić negocjacje zbiorowe w krajach, gdzie obejmują one mniej niż 80% pracowników
  • W przypadku naruszenia przepisów pracownikom, ich przedstawicielom i członkom związków będzie przysługiwać prawo do dochodzenia roszczeń

Stosunkiem głosów 505 do 92 (44 posłów wstrzymało się od głosu) Parlament przyjął w środę nową dyrektywę o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej.

Przepisy tej dyrektywy, które Parlament uzgodnił z Radą w czerwcu, mają poprawić warunki pracy i życia wszystkich pracowników w Unii, a także wspierać postęp

społeczno-gospodarczy. Określono w nich minimalne wymogi adekwatności minimalnego wynagrodzenia, które przewiduje prawo krajowe lub które ustalono w drodze negocjacji zbiorowych. Przepisy te będą też lepiej chronić prawo pracowników do minimalnego wynagrodzenia.

Nowa dyrektywa będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w Unii, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Państwa członkowskie, w których minimalne wynagrodzenie gwarantuje się wyłącznie w drodze negocjacji zbiorowych, nie będą musiały wprowadzić ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Nie będą też musiały zapewnić powszechnego stosowania przepisów dyrektywy.

Ocena adekwatności minimalnego wynagrodzenia

To państwa członkowskie ustalają wysokość minimalnego wynagrodzenia. Będą one jednak musiały zagwarantować, że takie wynagrodzenie zapewni pracownikom godne życie, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń. Aby ocenić adekwatność dotychczasowego ustawowego wynagrodzenia minimalnego, państwa członkowskie mogą określić krajowy koszyk towarów i usług w oparciu o ceny rzeczywiste. Mogą też ustalić je na poziomie 60% mediany wynagrodzeń brutto lub 50% średniego wynagrodzenia brutto.

Wspieranie negocjacji zbiorowych

Negocjacje zbiorowe na poziomie sektorowym i międzybranżowym są ważnym czynnikiem ustalania adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Dlatego też należy je wspierać i promować w oparciu o nowe przepisy, które przyjęli dzisiaj europosłowie. W krajach, w których mniej niż 80% pracowników jest objętych negocjacjami zbiorowymi, państwa członkowskie, we współpracy z partnerami społecznymi, będą musiały określić plan działania, aby objąć tymi negocjacjami większą liczbę pracowników.

Monitorowanie i prawo do dochodzenia roszczeń

Zatwierdzony przez posłów tekst przewiduje, że państwa członkowskie Unii wprowadzą system egzekwowania przepisów. Ma on obejmować wiarygodny monitoring oraz kontrole i inspekcje w terenie. W ten sposób będzie można zapewnić przestrzeganie przepisów oraz walczyć ze stanowiącym nadużycie podwykonawstwem, fikcyjnym samozatrudnieniem, nierejestrowanymi godzinami nadliczbowymi oraz wzrostem intensywności pracy.

Cytaty

Dennis Radtke (PPE, DE), powiedział po głosowaniu: „Obecna sytuacja wyraźnie pokazuje po raz kolejny, że potrzebujemy funkcjonującego, silnego partnerstwa społecznego w Europie. Polityka nie może dać kompleksowej odpowiedzi na każdy aspekt tego kryzysu.”

Agnes Jongerius (S&D, NL), powiedziała: „Ceny artykułów spożywczych, rachunków za energię i mieszkań eksplodują. Ludzie naprawdę walczą, by związać koniec z końcem. Nie mamy czasu do stracenia, praca musi się znowu opłacać. Ta dyrektywa wyznacza standardy tego, jak powinna wyglądać odpowiednia płaca minimalna. Jednocześnie dajemy impuls do negocjacji zbiorowych, więc więcej pracowników będzie lepiej chronionych.”

Kolejne kroki

Oczekuje się, że Rada we wrześniu oficjalnie zatwierdzi porozumienie. Państwa członkowskie będą wtedy miały dwa lata na wykonanie dyrektywy.

Parlament Europejski

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.