Parlament za większym wykorzystaniem energii odnawialnej i oszczędnością energii

Parlament Europejski chce, aby do 2030 roku energia odnawialna była wykorzystywana w znacznie większym stopniu, przy znacznym ograniczeniu jej zużycia.

  • Udział energii odnawialnej ma wzrosnąć do 45% do 2030 r.
  • Cele dotyczące oszczędności energii zwiększone do 40% końcowego zużycia energii i 42,5% zużycia energii pierwotnej
  • Zmiana prawa UE pomoże w walce ze zmianami klimatu i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne

W środę europosłowie głosowali za zwiększeniem udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w UE do 45% do 2030 roku, w ramach rewizji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) – cel ten jest również wspierany przez Komisję Europejską w ramach pakietu „RepowerEU”.

Przepisy określają również cele cząstkowe dla sektorów takich jak transport, budynki oraz ciepłownictwo i chłodnictwo. W sektorze transportu zastosowanie odnawialnych źródeł energii powinno doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 16% dzięki większemu udziałowi zaawansowanych biopaliw i bardziej ambitnym kwotom na paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego, takie jak wodór. Przemysł powinien zwiększyć swoje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o 1,9 punktu procentowego rocznie, a sieci ciepłownicze o 2,3 punktu.

Każde z państw członkowskich będzie musiało stworzyć dwa transgraniczne projekty związane z rozwojem odnawialnej energii elektrycznej. Państwa konsumujące więcej niż 100TWh będą musiały rozwinąć trzeci taki projekt do końca 20230 roku.

Posłowie przyjęli również poprawki, które postulują, o stopniowe zmniejszanie udziału drewna zaliczanego do energii odnawialnej.

Tekst został przyjęty przy 418 głosach za, 109 przeciw i 111 wstrzymujących się.

Oszczędność energii

W osobnym głosowaniu w środę europosłowie poparli rewizję dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), prawa, które wyznacza cele oszczędności energii zarówno w zużyciu energii pierwotnej, jak i końcowej w UE.

Posłowie podnieśli unijny cel redukcji zużycia energii końcowej i pierwotnej, tak aby kraje członkowskie musiały wspólnie zapewnić redukcję zużycia energii końcowej o co najmniej 40% do 2030 roku i 42,5% w zużyciu energii pierwotnej w porównaniu z prognozami z 2007 roku. Odpowiada to odpowiednio 740 i 960 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) w przypadku końcowego i pierwotnego zużycia energii. Państwa członkowskie powinny ustalić wiążące wkłady krajowe, aby osiągnąć te cele.

Cele te zostaną osiągnięte dzięki środkom na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, w różnych sektorach – np. w administracji publicznej, budynkach, przedsiębiorstwach, centrach danych.

Tekst został przyjęty przy 469 głosach za, 93 przeciw i 82 wstrzymujących się.

Kolejne kroki

Posłowie i czeska prezydencja Rady przystąpią teraz do negocjacji nad aktami, co do których ministrowie UE ustalili swoje stanowisko w czerwcu.

Parlament Europejski

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.