Doliny wodorowe w Polsce i Europie. „Jedno z kluczowych paliw transformacji energetycznej”

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie, w trakcie którego eksperci rozmawiali o budowie dolin wodorowych w Polsce i innych państwach europejskich. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor wykonawczy partnerstwa Clean Hydrogen Joint Undertaking Bart Biebuyck oraz wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Rośnie zainteresowanie dolinami wodorowymi nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Spotkanie, które odbyło się kilka dni temu w Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma być tego idealnym dowodem. „Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o ogromnym zainteresowaniu technologiami wodorowymi oraz budowaniu całych ekosystemów technologii wodorowych, jakimi są doliny wodorowe”, mówi wiceminister Ireneusz Zyska. Rozwój dolin wodorowych to jeden z celów realizowanych w ramach dalszej dekarbonizacji przemysłu, a więc odchodzenia od węgla. Spotkanie było okazją do rozmów nt. szkieletu infrastruktury wodorowej na terenie całej Polski i dalej w Unii Europejskiej, popytu i podaży na wodór, jak i rozwoju nauki w tym obszarze. „W Polsce istnieje ogromne zainteresowanie rozwojem dolin wodorowych. W związku z ich wzrastającą liczbą opracowujemy koncepcję „Operatora Dolin Wodorowych”, który będzie koordynował pracę wszystkich dolin powstałych w Polsce. W celu jak najlepszego wykorzystania lokalnego potencjału proponujemy, aby każda dolina przyjęła swoją inteligentną specjalizację”, tłumaczył wiceminister Ireneusz Zyska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi działania na rzecz budowy gospodarki wodorowej w kraju. Fundament w tym obszarze stanowią „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW)” oraz „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”. Ponadto Polska w pełni popiera realizację celów wyznaczonych w „Europejskiej Strategii Wodorowej do roku 2040” i zamierza aktywnie uczestniczyć w działaniach służących jej realizacji.

Przypomnijmy, że 7 grudnia 2021 r. w Monitorze Polskim opublikowana została pełna wersja „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” (PSW). Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wodór będzie stanowił jedno z kluczowych paliw transformacji energetycznej zachodzącej w Unii Europejskiej. Może on mieć szerokie zastosowanie w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie, umożliwiając ich dekarbonizację. Tym samym wodór ma szansę stać się realną alternatywą dla paliw kopalnych.

Polska Strategia Wodorowa określa konkretne cele budowy gospodarki wodorowej, kładąc podwaliny pod działania związane z jej rozwojem i utrzymaniem konkurencyjności polskiej gospodarki. „Realizacja celów PSW umożliwi rozwój poszczególnych regionów Polski m.in. poprzez tworzenie w nich dolin wodorowych, które zapewnią rozwój przemysłowych zastosowań wodoru, integrację sektorów, znalezienie partnerów biznesowych, optymalizację procesów i kosztów. Zapisy strategii wodorowej umożliwią ekologiczne wytwarzanie wodoru na skalę przemysłową oraz stopniową budowę w Polsce zeroemisyjnej gospodarki poprzez przyspieszenie procesu dekarbonizacji niektórych obszarów. Jednocześnie inwestycje w wodór pomogą w tworzeniu miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu gospodarczego”, czytamy.

Obrazek domyślny
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.