Tydzień Mediacji w Częstochowie

W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji, który w tym roku przypada 21 października, Porozumienie „Częstochowa dla Rodziny” organizuje  tydzień mediacji, w trakcie którego odbędą się spotkania, warsztaty dla młodzieży i rodzin, a także konferencja tematyczna.

Mediacja jest poufnym procesem pozwalającym na rozwiązanie sporu lub konfliktu z pomocą fachowo przygotowanego, niezależnego i bezstronnego mediatora. Mediacja odbywa się zawsze za dobrowolną zgodą i jej celem jest znalezienie rozwiązań obustronnie korzystnych, możliwych do zaakceptowania i wcielenia w życie przez każdą ze stron konfliktu.

Tydzień Mediacji  odbędzie się w dniach 18-22 października 2021.

Planowane działania – pod wspólnym tytułem „Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu”:

 • spotkanie/warsztaty edukacyjne w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny – spotkanie dla rodzin zastępczych;
 • konferencja tematyczna z ekspertami w dziedzinie mediacji;

a także:

 • spotkania/warsztaty  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – temat: „Mediacje rówieśnicze”.

Konferencja „Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu” odbędzie się 20 października 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Konferencja jest skierowane do rodzin z terenu miasta Częstochowy (w tym rodzin zastępczych), pracowników pomocy społecznej, pedagogów, nauczycieli, kuratorów i sędziów.

Tematyka, która zostanie poruszona podczas konferencji:

 • „Przedstawienie ogólnych zasad mediacji jako sposobu rozstrzygania sporów” – Grzegorz Kozera (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie);
 • „Mediacje rówieśnicze” – Agata Wierny (Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans);
 • „Mediacje z punktu widzenia wybranych teorii komunikacyjnych”  – Zbigniew Wieczorek (Prodziekan ds. Studencko–Dydaktycznych, UJD Częstochowa);
 • „Od konfliktu do mediacji. Mediacja rodzinna” – Mariola Pawłowska-Rak (kurator, mediator stały Sądu Okręgowego w Częstochowie);
 • „Z kim, o czym i jak rozmawiać – wartość rozmowy w sytuacjach okołorozwodowych” – Dominika Miedzińska-Golczyk (psycholog, psychotraumatolog, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej);
 • Panel dyskusyjny: „O potrzebie mediacji rodzinnej, rówieśniczej”.

Organizatorem Tygodnia Mediacji jest Porozumienie „Częstochowa dla Rodziny”, w skład którego wchodzą przedstawiciele częstochowskich instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy rodzinie. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Celem Tygodnia Mediacji jest promowanie idei mediacji oraz uświadamianie , iż  wiele konfliktów, sporów czy problemów można rozwiązać poprzez wspólne spotkanie z neutralną osobą, jaką jest mediator. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz konferencji „Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu” organizatorzy chcą uświadomić częstochowskim rodzinom, że mediacja, to prawo, przywilej i przede wszystkim pomoc.

Czym jest mediacja?

Mediacja to poufny proces rozwiązywania sporu lub konfliktu, w którym fachowo przygotowany, niezależny i bezstronny mediator, za dobrowolną zgodą stron, pomaga im samodzielnie poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań, a także pomóc w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania konfliktu.

W efekcie mediacji często dochodzi do zrozumienia drugiej strony i wypracowania ugody

(w niektórych spornych sprawach). Mediator pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które dla obu stron będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie.

Podstawowe zasady mediacji to:

 • dobrowolność – strony konfliktu nie są zmuszane do osiągnięcia porozumienia, z własnej woli zgadzają się na udział w spotkaniu;
 • bezstronność – wiąże się z postawą mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron;
 • neutralność – stronom nie sugeruje się konkretnego rozwiązania;
 • szybkość  trwa krócej niż postępowanie sądowe;
 • profesjonalizm – mediator jest osobą w pełni przeszkoloną i kompetentną do pełnienia swojej roli, dokłada wszelkich starań, aby strony okazywały sobie wzajemny szacunek;
 • poufność  – wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą.

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny połączonej pokrewieństwem oraz tymi, którzy pozostawali lub pozostają w związkach rodzinnych zdefiniowanych przez prawo (np. rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze), o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć.

Mediacja rodzinna  nie jest stosowana  w rodzinie kiedy:

 • ma miejsce długotrwała przemoc,
 • jedna z osób lub obie są uzależnione od alkoholu lub narkotyków,
 • niedawne traumatyczne przeżycia i bardzo silne emocje uniemożliwiają efektywne, uczestniczenie w mediacji jednej lub obu stronom konfliktu,
 • jedna ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia emocjonalne,
 • gdy ktoś chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu.

Potrzebujesz mediatora?

Listę stałych mediatorów można  znaleźć na stronie Sądu Okręgowego w Częstochowie, w zakładce „Mediacje”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Częstochowa

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.