Zmiany w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Od 15 października 2020 r. do odwołania obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie wskazanym poniżej:

 1.  Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia sięwyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie albo poprzez internetowy system rezerwacji http://rezerwacja.slask.eu, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych w pkt 12. W pozostałych zakresach pod wskazanymi numerami telefonów w pkt 13.
 2.  Urząd prowadzi obsługę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w wydłużonych godzinach pracy we wtorek, z uwzględnieniem informacji szczegółowych określonych w pkt 12.
 3.  Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych w pkt 12.
 4.  Wszystkie rezerwacje internetowe dokonane do 15 marca 2020 r. – zostały anulowane.
 5.  Wizyty umówione telefonicznie pozostają ważne.
 6.  Umówione terminy wizyt do składania wniosków pobytowych dla cudzoziemców w Bielsku-Białej przypadające od 1 czerwca 2020 r. – pozostają ważne.
 7.  Przy wejściu do budynków Urzędu w Katowicach (przy ul. Jagiellońskiej 25 i przy ul. Powstańców 41a), Bielsku-Białej i Częstochowie wystawione są skrzynki podawcze, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
 8.  Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl w zakładce kontakt  książka teleadresowa, a wykaz telefonów do umawiania wizyt został również zamieszczony w pkt 13.
 9.  Prosimy, aby przychodzić do Urzędu nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną wizyty, pamiętając o obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa. Informujemy ponadto, że przy wejściu do budynków Urzędu będzie wykonywany pomiar temperatury ciała.
 10.  Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu.
 11.  Jednocześnie odwołane zostaje ogłoszenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydane na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 z późn. zm.).
 12.  Informacje szczegółowe:
  1) SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a) złożenie wniosku lub odbiór paszportu są możliwe:
  • po umówieniu wizyty wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji w:
   – Oddziale Paszportowym w Katowicach (ul. Jagiellońska 25),
   – Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40),
   – Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie (ul. Sobieskiego 7),
  • po umówieniu wizyty wyłącznie telefonicznie w:
   – Terenowej Delegaturze Paszportowej w Sosnowcu (ul. 3 Maja 33) – tel. 32 29 62 232,
  b) gotowe do odbioru paszporty można odebrać w punktach paszportowych, w których zostały złożone wnioski, z wyjątkiem jednostki zlokalizowanej w:
  – Zawierciu – paszporty są wydawane w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie,
  c) złożenie wniosku lub odbiór paszportu są także możliwe, wyłącznie po umówieniu telefonicznym wizytyw punktach paszportowych zlokalizowanych w:d) od 1 lipca 2020 r. złożenie wniosku lub odbiór paszportu są dodatkowo możliwe, wyłącznie po umówieniu wizyty na pośrednictwem systemu Starostwa Powiatowego w Pszczynie e-kolejkaw punkcie paszportowym zlokalizowanym w:
  – 
  Pszczynie – https://kolejka.powiat.pszczyna.pl,
  e) punkt paszportowy zlokalizowany w Zawierciu zostanie uruchomiony w terminie późniejszym,
  f) dodatkowa informacja telefoniczna:
  – Oddział Paszportowy w Katowicach (ul. Jagiellońska 25) – tel. 32 20 77 35332 20 77 35532 20 77 361,
  – 
  Terenowa Delegatura Paszportowa w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40) – tel. 33 813 62 7133 813 62 7633 813 63 4033 813 62 285,
  – Terenowa Delegatura Paszportowa w Częstochowie (ul. Sobieskiego 7) – tel. 34 378 21 6534 378 21 6634 378 21 75,
  – Terenowa Delegatura Paszportowa w Sosnowcu (ul. 3 Maja 33) – tel. 32 29 62 232,
  – Punkt Paszportowy w Pszczynie (ul. 3 Maja 10) – tel. 32 44 92 334.2) SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a) sprawy wymagające osobistego stawienia się w Urzędzie:
  • przyjmowanie oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie lub zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego oraz przyjmowanie oświadczeń małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na nabycie lub zrzeczenie się  obywatelstwa polskiego,
  • przyjmowanie wniosków o uznanie lub nadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
  • przyjmowanie wniosków o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
  • przyjmowanie wniosków o uznanie za repatrianta, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
  • potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów tożsamości do spraw prowadzonych w Oddziale do Spraw Obywatelskich (m.in. dowodów osobistych, dokumentów podróży – paszportów), jeżeli kopia dokumentu nie jest urzędowo poświadczona (np. przez notariusza),
  • zapoznanie się z aktami sprawy,
  b) w pozostałych sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, m.in. w sprawach dotyczących poświadczenia/utraty obywatelstwa polskiego, gdzie osobiste stawienie się w Urzędzie nie jest wymagane, wnioski prosimy wysyłać pocztą lub składać za pośrednictwem skrzynki podawczej (przy wejściach do budynków w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie – bez potwierdzenia złożenia dokumentu),
  c) wizyty można umawiać wyłącznie telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  – 
  Katowice – tel. 32 20 77 71532 20 77 14532 20 77 12632 20 77 144,
  – Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  – Częstochowa – tel. 34 378 21 2134 378 22 84.3) SPRAWY CUDZOZIEMCÓW (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a) składanie wniosków pobytowych
  • wszystkie dotychczasowe rezerwacje internetowe dokonane w Katowicach i Częstochowie na złożenie wniosków pobytowych dla cudzoziemców zostały anulowane!
  • umówione terminy wizyt do składania wniosków pobytowych dla cudzoziemców w Bielsku-Białej przypadające od 1 czerwca 2020 r. – pozostają ważne,
  • cudzoziemcy, którym termin rezerwacji internetowej na złożenie wniosku przypadał w okresie zawieszenia obsługi, tj. od 16 marca do 24 maja 2020 r. – proszeni są o kontakt telefoniczny z infolinią dla cudzoziemców lub mailowy w celu ustalenia nowego terminu do złożenia wniosku:
   – Katowice – 32 606 32 32,  mail: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl, 
   – Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36, mail: cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl,
   – Częstochowa – tel. 34 378 22 22 lub 34 378 20 61, mail: cudzoziemcy.czestochowa@katowice.uw.gov.pl,
  • w przypadku cudzoziemców, którzy wysłali wnioski pocztą, złożyli je w kancelarii Urzędu lub w skrzynkach podawczych, a także zrobili to w okresie wznowienia obsługi, tj. od 25 maja 2020 r., terminy do uzupełnienia braków formalnych wniosków (tj. osobiste stawienie się w Urzędzie, złożenie odcisków linii papilarnych), będą wyznaczane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w formie pisemnej, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na list z Urzędu,
  • cudzoziemców, którzy zamierzają złożyć wniosek o pobyt w Katowicach prosimy o dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji http://rezerwacja.slask.eu – do usługi Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców. Podczas wizyty w Punkcie zostanie sprawdzona kompletność wniosku.
  Wizyty w pozostałych sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców oraz obywateli UE można umawiać telefonicznie albo poprzez internetowy system rezerwacji http://rezerwacja.slask.eu:
  b) umawianie wizyty w Punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców
  – Katowice – wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
  c) wydawanie kart pobytu cudzoziemcom
  – 
  Katowice – wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
  – Bielsko-Biała – wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
  – Częstochowa – wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
  d) składanie wniosków o zaproszenie dla cudzoziemca i odbiór zaproszeń, składanie wniosków i odbiór dokumentów dla obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, składanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Kart Polaka i odbiór decyzji
  – 
  Katowice – wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
  – Bielsko-Biała – wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
  – Częstochowa – wyłącznie telefonicznie (tel. 34 378 20 6134 378 21 2134 378 22 84),
  e) uzupełnianie dokumentów do złożonych wniosków
  – 
  Bielsko-Biała – wyłącznie telefonicznie (tel. 33 813 63 36),
  – Częstochowa – wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji.4) ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a) osobiste stawienie się w Urzędzie nie jest wymagane, wnioski można wysyłać pocztą lub składać za pośrednictwem skrzynki podawczej (przy wejściach do budynków w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie – bez potwierdzenia złożenia dokumentu) lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem strony https://www.praca.gov.pl,
  b) klienci w sprawie potwierdzenia kopii dokumentów dołączonych do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca – będą przyjmowani po umówieniu wizyty telefonicznie albo poprzez internetowy system rezerwacji w Oddziale do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców:
  – Katowice – wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
  – Bielsko-Biała – wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
  – Częstochowa – wyłącznie telefonicznie (tel. 34 378 20 1934 378 20 2034 378 22 22),
  c) zezwolenia na pracę cudzoziemców będą wysyłane przez pracowników za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny podany w toku postępowania.5) KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (Wydział Rodziny i Polityki Społecznej):
  a) wizyty w sprawach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty,
  b) kontakt z pracownikami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 – tel. 32 606 33 56; mail: koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.plkoordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl.6) ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności):
  a) w przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną/przedstawiciela ustawowego dziecka odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli lekarz (przewodniczący składu orzekającego) uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego,
  b) o terminach posiedzeń składów orzekających jesteście Państwo informowani listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub telefonicznie.7) POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO (Biuro Organizacyjno-Budżetowe):
  wizyty można umawiać telefonicznie albo poprzez internetowy system rezerwacji:
  – 
  Katowice – wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
  – Bielsko-Biała – wyłącznie telefonicznie (tel. 33 813 62 00),
  – Częstochowa – wyłącznie telefonicznie (tel. 34 378 20 00).8) SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW (Wydział Kontroli) – obsługiwani będą wyłącznie klienci po wcześniejszym mailowym umówieniu wizyty – skargi@katowice.uw.gov.pl.
 13. Wykaz telefonów do umawiania wizyt w pozostałych sprawach:
Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.