Wybory prezydenckie – ważne informacje

Za 9 dni wybory prezydenckie. Pierwsza tura odbędzie się 28 czerwca. Po dwóch tygodniach – jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 proc. głosów – odbędzie się druga tura (12 lipca 2020 r.). W miastach i gminach trwają ostatnie przygotowania. W Tychach utworzono 63 obwody stałe głosowania i 3 obwody odrębne. W ich skład wchodzi 554 członków komisji. Najmniejszy skład obwodowej komisji wyborczej wynosi 5 osób, a największej 11 osób. 

Liczba stałych obwodów głosowania jest taka sama, jak podczas wyborów samorządowych. Jeśli mieszkaniec chce sprawdzić, w jakim obwodzie będzie głosował może to zrobić wchodząc na stronę [https://bip.umtychy.pl/komisje.php | https://bip.umtychy.pl/komisje.php ] . 

Niezależnie od tego, gdzie znajduje się komisja, w każdej z związku z pandemią koronawirusa, podczas wyborów będą zachowane szczególne środki ostrożności. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 15 czerwca 2020 r. członkowie komisji wyborczej wyposażeni zostaną w rękawice, maseczki, przyłbice oraz płyny do dezynfekcji rąk. Klamki, urny, blaty stołów będą dezynfekowane minimum 6 razy, a członkowie komisji będą wietrzyć lokale co najmniej raz na godzinę, przez ok. 10 minut. 

W lokalu wyborczym przebywać będzie mogła jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe ogólnodostępnej powierzchni (z wyłączeniem członków komisji, mężów zaufania, obserwatorów społecznych), a pomiędzy stanowiskami członków komisji powinno być zachowane 1,5 m odstępu. Przy wejściu do lokalu dostępny będzie dla wyborców, w widocznym miejscu, płyn do dezynfekcji rąk – mówi Aneta Luboń – Stysiak – Sekretarz Miasta Tychy. 

Głosowanie w lokalach wyborczych będzie się odbywało między 7:00 a 21:00. Na każdej z kart umieszczona zostanie informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu. Wyborca oddawać będzie głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak „x”. Zanim wyborcy zostanie wydana karta do głosowania członek komisji sprawdzi jego tożsamość oraz czy wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Następnie otrzyma kartę do głosowania. Po oddanym głosie wyborca wrzucać będzie kartę do głosowania do urny, która postawiona będzie w widocznym miejscu w lokalu wyborczym. 

Głosować będzie można nie tylko w obwodowej komisji. W Tychach do 18 czerwca 2020 roku chęć głosowania korespondencyjnego zgłosiły 703 osoby. Do spisu wyborców dopisało się aż 508 wyborców, natomiast przez pełnomocnika głosować będzie 28 osób. Zaświadczenie o prawie do głosowania pobrało 535 wyborców. Urząd Miasta otrzymał również 902 zawiadomienia z konsulatów o mieszkańcach miasta Tychy wpisanych do spisów wyborców poza granicami kraju. 

Kiedy wyborca otrzyma pakiet wyborczy, ponieważ zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego? 

Urząd Miasta prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez wyborcę adres. W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, pracownicy Poczty Polskiej wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. 

Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację, od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia. Istnieje również możliwość osobis tego odbioru pakietu w urzędzie – wyjaśnia Aneta Luboń – Stysiak – Sekretarz Miasta Tychy. 

W przypadku wyborców przebywających na kwarantannie lub w izolacji oraz wyborców niepełnosprawnych pakiet doręcza się za pośrednictwem Poczty Polskiej o ustalonej wcześniej godzinie do drzwi lokalu wyborcy. 

Co będzie zawierał pakiet wyborczy? 

Pakiet będzie zawierał kopertę zwrotną, oświadczenie o osobistym, tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania korespondencyjnego oraz oczywiście kartę do głosowania i kopertę na kartę do głosowania. 

Wyborca głosujący korespondencyjnie odda głos na karcie do głosowania, umieści ją w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i zaklei kopertę. Zaklejoną kopertę powinien włożyć do koperty zwrotnej. Na niej musi znajdować się adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej (informację tę zamieści pracownik urzędu miasta) – mówi Dorota Rusin z Urzędu Miasta Tychy. 

Do koperty zwrotnej wyborca wkłada także oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, gdzie umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis. 

Jak można oddać pakiet wyborczy? 

Pakiet wyborczy możemy dostarczyć na trzy sposoby. Po pierwsze, do piątku 26 czerwca można oddać pakiet do urzędu. Urząd wydaje poświadczenie, że pakiet korespondencyjny został złożony. 

Możemy również pakiet oddać do skrzynek pocztowych Poczty Polskiej tzw. „czerwonych skrzynek” lub w dniu wyborów odnieść taki pakiet do komisji wyborczej i przekazać go komisji. Co ważne, pakiet może dostarczyć także inna osoba – mówi Piotr Solik z Urzędu Miasta Tychy. 

Osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji oraz wyborcy niepełnosprawni, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego i otrzymali pakiet wyborczy od pracowników Poczty Polskiej będą mogli oddać swój pakiet do mobilnej skrzynki oddawczej w dniu otrzymania pakietu. 

Trzeba jednak pamiętać, że po zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego w spisie wyborców znajduje się odpowiednia adnotacja i nie możemy już pójść zagłosować w dniu wyborów osobiście w lokalu wyborczym. Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego przed pierwszą turą, obowiązuje także na okoliczność ewentualnej drugiej tury. 

W jaki sposób mogą głosować osoby niepełnosprawne? 

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w dowolnym, wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym celu powinien jednak złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek składa się w urzędzie gminy, właściwym dla wybranego obwodu głosowania najpóźniej 23 czerwca 2020 r. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. 

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę. 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć jednak tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy – dodaje Dorota Rusin. 

Na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną może przebywać osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być jednak członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny. 

Ponadto każdy wyborca niepełnosprawny może zwrócić się do Urzędu Miasta z prośbą o pomoc w dowiezieniu do lokalu wyborczego w dniu głosowania, jak i odwiezieniu do miejsca zamieszkania. Należy taką prośbę zgłosić telefonicznie pod nr telefonu: 32 776 32 46 do dnia 26 czerwca 2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów zamieszczane są na bieżąco na stronach [ https://bip.umtychy.pl/wybory/183 | https://bip.umtychy.pl/wybory/183 ] oraz [ https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/ | https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/ ] 

Urząd Miasta Tychy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.