Wybory 2020 – ważne terminy!

28 czerwca odbędą się wybory prezydenta RP. Wraz z ogłoszeniem ich terminu ruszył także kalendarz wyborczy. Dla wyborców ważnych jest kilka terminów: do 16 czerwca można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, 19 czerwca upływa termin na składanie wniosku w sprawie głosowania przez pełnomocnika, natomiast do 23 czerwca można się dopisać do spisu wyborców. Dodatkowo osoby chcące głosować w innym miejscu niż Ruda Śląska mogą do
czasu wyborów pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego 

W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy z wyborców może zagłosować korespondencyjnie. Aby to zrobić należy do 16 czerwca zamiar taki zgłosić do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.

Zgłoszenie chęci udziału w wyborach w formie korespondencyjnej może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi na platformie e-PUAP. Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji
Wyborczej ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć jako osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odebrania pakietu wyborczego.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Natomiast wyborca, który
rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca. W tym dniu przyjmuje się zgłoszenia do godz. 14.00.

Co ważne, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnej II tury wyborów. Oznacza to, że w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu dokonanym przed pierwszym głosowaniem. Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą, chęć zagłosowania w II turze wyborów metodą korespondencyjną może zgłosić najpóźniej do 29 czerwca.

Głosowanie przez pełnomocnika

Dotyczy to wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 75 lat lub wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa można składać do 19 czerwca. W tym celu należy skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich.

Dopisanie do spisu wyborców

Do spisu wyborców mogą dopisać się wyborcy niezameldowani na pobyt stały w Rudzie Śląskiej, ale aktualnie tu przebywający i którzy wiedzą, że w dniu wyborów również będą tu przebywać. Termin na składanie wniosków upływa 23 czerwca. Wnioski takie można składać w wersji tradycyjnej do Wydziału Spraw Obywatelskich oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku II tury wyborów do spisu wyborców będzie można dopisać się od 29 czerwca do 7 lipca. Jednakże osoby, które dopisały się przed I turą nie muszą robić tego ponownie – dopisanie do spisu skutkuje na obie tury. Uwaga! Osoby, które dopisały się do spisu przed majowymi wyborami, a chcą głosować 28 czerwca, muszą złożyć wniosek ponownie.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoby zameldowane na pobyt stały w Rudzie Śląskiej, które w dniu wyborów będą przebywać poza miastem, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim będą mogły zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju. Aby otrzymać takie zaświadczenie należy zgłosić się w Wydziale Spraw Obywatelskich. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Zaświadczenia będą wydawane do 26 czerwca do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące wyborów prezydenckich w Rudzie Śląskiej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (https://rudaslaska.bip.info.pl/) w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r.”. 

Informacje na temat składania wniosków on-line przez ePUAP znajdują się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej

Kontakt telefoniczny z Wydziałem Spraw Obywatelskim Urzędu Miasta: tel. 32 244 90 18, 32 244 90 19, 32 244 90 20.

Urząd Miasta Rudy Śląskiej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.