Jastrzębie-Zdrój: Trwają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole przeprowadza Straż Miejska, która sprawdza, czy właściciel nieruchomości zadbał o należyty wywóz nieczystości ciekłych.

Na terenie naszego miasta prowadzone są kontrole nieruchomości pod względem przestrzegania zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Jaka jest podstawa prawna prowadzonych kontroli?

W 2022 roku weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w  gminach. Ustawodawca nałożył na gminy nowe obowiązki, w tym kontrolę wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej.

Kogo dotyczą kontrole?

Kontroli podlegają właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe albo przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jak często prowadzone będą kontrole?

Gminy zobowiązane są zakończyć pierwszą kontrolę do 8 sierpnia 2024 r. Kolejne kontrole powtarzane będą co najmniej 1 raz na 2 lata.

Na czym polega kontrola?

Strażnicy miejscy sprawdzają, czy właściciel nieruchomości zawarł pisemną umowę  z uprawnioną firmą, czy umowa ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami, czy właściciel posiada dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości co najmniej z ostatnich 12 miesięcy.

Z kim właściciel nieruchomości zawiera umowę na wywóz nieczystości ciekłych? 

Umowa winna być zawarta z  firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni zawrzeć taką umowę w trybie pilnym.

Co znaczy, że umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami?

Umowa musi być zgodna z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie częstotliwości pozbywania się  nieczystości ciekłych.

Dla zbiorników bezodpływowych – częstotliwość wywozu musi być dostosowana do ilości zużytej wody, jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

Dla osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – częstotliwość wywozu winna wynikać z instrukcji eksploatacji instalacji, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.

Jakie są konsekwencje dla właściciela nieruchomości, jeśli nie zawarł umowy lub nie posiada dowodów opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub kiedy częstotliwość wywozu jest niezgodna z przepisami?

Jeśli właściciel nieruchomości nie wykonuje ustawowych obowiązków, które do niego należą, podlega karze grzywny. Właściciel  nieruchomości zostanie objęty zastępczym wywozem zorganizowanym przez gminę. W oparciu o decyzję administracyjną wydaną z urzędu, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia zbiornika bezodpływowego lub osadnika oraz  uiszczania należnej opłaty w terminach i w wysokości określonej w tej decyzji.

Na jaki okres wydawana jest decyzja?

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności i wydawana jest na  rok z możliwością jej przedłużenia, jeśli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy z firmą asenizacyjną.

Jakie opłaty poniesie właściciel nieruchomości, jeśli gmina przejmie jego obowiązek?

Wysokość opłaty zostanie naliczona w decyzji z zastosowaniem górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni, która wynosi 87 zł za 1 m3nieczystości ciekłych.

Czy przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej jest obowiązkowe?

Tak, jeżeli nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Czy istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej?

Tak, w przypadku gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, która spełnia określone prawem wymagania.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.