Bielsko-Biała: Modernizacja przyjazna dla środowiska 

Szykuje się modernizacja 17 miejsc w Bielsku-Białej po uzyskaniu przez miasto środków w ramach walki ze skutkami zmian klimatycznych. Podczas LXIV sesji bielskiej Rady Miejskiej 19 października radni przyjęli uchwałę upoważniającą prezydenta miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Miasto Bielsko-Biała będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie: FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian. Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielononiebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie

Za tą skomplikowanie brzmiącą informacją, kryją się środki, które pozwolą radykalnie zmienić obraz wybranych części Bielska-Białej, odpowiadając na skutki zmian klimatycznych. Obecnie trwają prace projektowe dla 17 lokalizacji w mieście, których spójnymi założeniami są:
– użycie materiałów z recyklingu; 
– zastosowanie elementów małej architektury z materiałów naturalnych, miejscowych, przyjaznych środowiskowo;
– zatrzymanie wód opadowych w miejscu opadu dzięki wodoprzepuszczalnym nawierzchniom;
– zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez zastosowanie roślinności kwitnącej i opóźniającej spływ wód opadowych (mniejszy ślad węglowy dzięki ograniczeniu koszenia);
– zastosowanie trawników koniczynowych jako powierzchni przyjaznej owadom zapylającym i nie generującej nadmiernych kosztów utrzymania;
– ograniczenie presji na środowisko poprzez zastosowanie roślinności samowystarczalnej pielęgnacyjnie (brak konieczności cotygodniowego koszenia i całorocznej pielęgnacji, pożytek dla owadów zapylających).

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 listopada br. W najbliższym czasie, oczekując na rozstrzygnięcia konkursowe, postaramy się przybliżyć zgłoszony w konkursie o dofinansowanie projekt.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.