Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego. W zapisach między innymi „zwiększenie ochrony złóż kopalin”

Prawo geologiczne i górnicze zostanie znowelizowane. Prezydent Andrzej Duda podpisał bowiem ustawę, której celem jest między innymi „zwiększenie ochrony złóż kopalin”, ale także wprowadzenie „instrumentów związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną”. Kancelaria Prezydenta w najnowszym komunikacie podaje szczegóły zatwierdzonych zapisów.

Jak czytamy, nowelizacja ma realizować zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wytypowania strategicznych złóż kopalin wraz z wprowadzeniem mechanizmów zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji. Ponadto dokument ma zmierzać do wprowadzenia „instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną”, a także uporządkować przepisy regulujące prowadzoną działalność czy usprawnić działalność organów nadzoru górniczego oraz państwowej służby geologicznej.

Kancelaria Prezydenta podaje, że uchwalona ustawa powinna doprowadzić do zwiększenia ochrony złóż kopalin w Polsce, wprowadzenia do ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną, zliberalizowania i uporządkowania przepisów regulujących działalność wykonywaną na podstawie ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”, usprawnienia działalności organów nadzoru górniczego oraz zapewnienia większej efektywności wykonywania zadań przez państwową służbę geologiczną.

Zgodnie z nowelą organ koncesyjny odmówi udzielenia koncesji, jeżeli zamierzona działalność:

– sprzeciwia się interesowi publicznemu, związanemu w szczególności z: a) bezpieczeństwem państwa, w tym bezpieczeństwem energetycznym, lub b) interesem surowcowym państwa, lub c) ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, lub d) realizacją transformacji energetycznej, w tym możliwością pozyskania środków finansowych na potrzeby realizacji tej transformacji, lub uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub w przepisach odrębnych, a w przypadku braku tych planów – uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich RP w sposób wynikający z planu ogólnego gminy lub z przepisów odrębnych.

Nowelizacja wprowadza również definicję „złoża strategicznego”, którym są kopaliny podlegające szczególnej ochronie prawnej ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, dokument zaostrza też zasady ujawniania złóż kopalin przez gminy i województwa, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach ogólnych oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województw. „Wprowadza też obowiązek ustanawiania przez gminy zakazu trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów złóż strategicznych w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania złoża strategicznego w przyszłości”, czytamy.

Zapisów jest znacznie więcej, a pełny dokument znajduje się na stronie Kancelarii Prezydenta.

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.