Rybnik: Mieszkania dla obywateli Ukrainy / Житло для громадян України

Od 4 do 15 września br. obywatele Ukrainy, przebywający na terenie Rybnika, mogą składać ankiety kwalifikacyjne o przyznanie mieszkania. 

W ramach projektu „Rozwój mieszkalnictwa w Rybniku celem zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy” wyznaczonych zostało 40 mieszkań, które po wyremontowaniu będą sukcesywnie przekazywane do zasiedlenia. Szczegóły w treści zarządzenia.

Ankiety należy składać w formie papierowej:
w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
od 4 do 15 września 2023 r.

• Ankieta kwalifikacyjna o przyznanie mieszkania/Кваліфікаційна анкета на отримання квартири pdf | 282 KB

• Ankieta kwalifikacyjna o przyznanie mieszkania/Кваліфікаційна анкета на отримання квартири rtf | 184 KB

Mieszkania mogą być przyznawane uchodźcom, którzy:

• przebywają na terenie Rybnika, w pierwszej kolejności w zbiorowych miejscach zakwaterowania,

• spełniają warunek legalności pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• nie są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego na terenie Polski,

• nie posiadają zadłużenia wobec Gminy Rybnik,

• mają potencjał do usamodzielniania ekonomicznego (m.in. pracują lub aktywnie poszukują pracy, posiadają dochody, w tym świadczenia otrzymywane w polskim systemie, pozwalające na pokrycie kosztów najmu mieszkania),

• wypełnili ankietę kwalifikacyjną o przyznanie mieszkania i złożyli ją w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Mieszkania będą przyznawane obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na czas ich legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ankiety kwalifikacyjne o przyznanie mieszkania, złożone przez wnioskodawców, którym nie przyznano mieszkania, będą przekazywane do archiwum. Złożenie ankiet do archiwum kończy postępowanie w sprawie przyznania mieszkania.

***

Rybnik pozyskał 3,9 mln zł z funduszy unijnych na remont 40 nieużytkowanych pustostanów na mieszkania o charakterze socjalnym. Mieszkania będą przeznaczone dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Dofinansowanie pokryje 100% planowanych kosztów adaptacji mieszkań, co oznacza brak wkładu finansowego budżetu Miasta Rybnika.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie ilości dostępnych w Rybniku stosunkowo tanich w utrzymaniu mieszkań, które umożliwią lub ułatwią rozpoczęcie/rozwijanie procesu usamodzielniania ekonomicznego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obywateli Ukrainy w Polsce.

Warto podkreślić, że wszystkie objęte projektem, wyremontowane mieszkania, kiedy przestana pełnić funkcję tymczasowego zakwaterowania obywateli Ukrainy, będą przeznaczone na mieszkania o najmie socjalnym dla mieszkańców Rybnika. 

Житло для громадян України

З 4 по 15 вересня цього року громадяни України, які перебувають на території Рибника, можуть подати кваліфікаційні анкети для отримання квартири. 

У межах проекту „Розвиток житлового фонду в Рибнику з метою забезпечення тимчасовим житлом громадян України” визначено 40 квартир, які після ремонту будуть послідовно передані для заселення. 

Подробиці в розпорядженні.

Анкети потрібно складати в паперовому вигляді:

В Канцелярії Мерії Міста Рибник за адресою вул. Bolesława Chrobrego 2,

з 4 до 15 вересня 2023 р

• Кваліфікаційна анкета на отримання квартири pdf | 282 KB

• Кваліфікаційна анкета на отримання квартири rtf | 184 KB

Квартири можуть бути надані біженцям, які:

• перебувають на території Рибника, перш за все в місцях масового розміщення,

• відповідають умовам легальності перебування на території Республіки Польща,

• не є власниками чи співвласниками квартири, чи житлового будинку на території Польщі,

• не мають боргів перед Ґміною Рибник,

• мають потенціал стати економічно незалежними (серед іншого працюють або активно шукають роботу, мають дохід, у тому числі виплати, отримані в польській системі, що дозволяють їм покривати витрати на житло),

• заповнили кваліфікаційну анкету на надання житла і подали її в канцелярії Мерії Міста Рибникза адресою вул. Bolesława Chrobrego 2.

Квартири будуть надаватись громадянам України, зазначеним у ст. 1 п. 1 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, на час їх легального перебування на території Республіки Польща.

Кваліфікаційні анкети на отримання квартири, подані заявниками, яким не надано житла, будуть передані до архіву. Здача анкет в архів завершує провадження в справі надання квартири. 

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.