Gliwice: „Deszczówka” pod kontrolą

Trwa uzbrajanie ponad 700 hektarów niezabudowanej przestrzeni w południowej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie gliwickiego lotniska, w pobliżu węzłów autostradowych Gliwice Sośnica, Gliwice Bojków i Gliwice Kleszczów oraz osiedli mieszkaniowych z pięciu dzielnic. Ze względu na szczególny nacisk w miejskiej polityce na działania sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy (zwłaszcza w branżach związanych z nowymi technologiami, logistyką i lotnictwem), w perspektywie kilkunastu lat tereny te mogą stać się kluczem do dalszego rozwoju Gliwic.

W związku z inwestycjami miasta oraz zainteresowaniem prywatnych inwestorów, powstał program wyposażenia południowych terenów miasta w infrastrukturę niezbędną do dalszego rozwoju przedsiębiorczości i mieszkalnictwa. Chodzi zarówno o odpowiednie skomunikowanie obszaru poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę nowych połączeń drogowych i przebudowę dróg istniejących (m.in. Drogi Krajowej nr 78), jak i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przepompowni, a także kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych. 

Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Pszczyńskiej już trwa

Od czerwca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach realizuje poszczególne prace w ramach trzech etapów inwestycji związanej z przebudową, budową i remontem istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pszczyńskiej. Finalnie, po maksymalnie dwóch latach robót, uporządkowana zostanie gospodarka wodami odpadowymi (ponad 3 km sieci) w tej części Gliwic, co pozwoli zapobiec zalewaniom i podtopieniom ul. Pszczyńskiej w trakcie intensywnych deszczów nawalnych, a dzięki budowie urządzeń podczyszczających – poprawić jakość odprowadzanych wód.

Etap I: od ul. Wrocławskiej do ul. Kopalnianej  

Obecnie prowadzone są prace modernizacyjne w obrębie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Pszczyńskiej, od stacji benzynowej AMIC (naprzeciwko sklepu Lidl) do ul. Kopalnianej. Ich zakończenie, wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników, jest planowane w pierwszej połowie sierpnia. Z początkiem tygodnia rozpoczęły się również prace w pobliżu ul. Lutyckiej. Obejmą remont kanału, budowę studni i wpustów deszczowych. Do czasu zakończenia robót, przewidywanego około 5 sierpnia, wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu zwężająca obustronnie jezdnię. Jak planuje PWiK, po odtworzeniu jej nawierzchni prace remontowe rozpoczną na odcinku sąsiadującym, w kierunku ul. Bojkowskiej (z terminem wykonania do końca sierpnia).

Etap II: od ul. Kopalnianej do ul. Górnej

Prace związane z budową kanalizacji deszczowej rozpoczną się w tej części ul. Pszczyńskiej od ul. Kopalnianej (z zamknięciem jej wlotu), w kierunku ul. Panewnickiej. Planowane rozpoczęcie robót – połowa sierpnia. Równolegle, a prawdopodobnie już z początkiem sierpnia, na odcinku od ul. Panewnickiej w kierunku ul. św. Jacka wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu (wraz z zamknięciem ul. Panewnickiej).

Etap III: okolice parku przy ul. Pocztowej

W rejonie skrzyżowania ulic Pszczyńskiej i Pocztowej PWiK przebudowało już sieć kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu do cieku wodnego. Z końcem czerwca powinna przestać obowiązywać wprowadzona tam tymczasowa organizacja ruchu.

– Wszystkie wprowadzane tymczasowe organizacje ruchu uzgadniane są z policją i Zarządem Dróg Miejskich. Oznakowanie na czas prowadzenia robót budowlanych nie koliduje ze sobą na poszczególnych etapach, co pozwala na bezpieczną dla poruszających się ul. Pszczyńską realizację robót sieciowych oraz odtwarzanie nawierzchni jezdni – podkreśla Krzysztof Krzemiński z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Szacowany całkowity koszt przebudowy, budowy i remontu istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pszczyńskiej to blisko 47,8 mln zł brutto. 

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.