Przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w tworzeniu branżowych centrów umiejętności

·       W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano utworzenie branżowych centrów umiejętności, m.in. przy szkołach zawodowych czy w ośrodkach kształcenia zawodowego.

·       To może być dobry sposób na przygotowanie fachowych kadr dla gospodarki, ale warunki powołania i funkcjonowania centrów muszą być wypracowane we współpracy z biznesem – uważa Konfederacja Lewiatan.

Rolą branżowych centrów umiejętności ma być m.in. upowszechnianie uczenia się w rzeczywistych warunkach pracy, analiza zapotrzebowania na zawody i umiejętności w danej branży, podnoszenie kwalifikacji i  przekwalifikowanie osób dorosłych, prowadzenie form uczenia się przez całe życie, pośrednictwo w  nawiązywaniu współpracy biznesu ze szkołami i placówkami systemu oświaty, transfer wiedzy i  technologii do edukacji. Takich placówek ma powstać 120 w całej Polsce. Planowany budżet tej inwestycji to 1 mld 440 mln zł. Centra powinny powstać w miejscach które są mocno związane z daną branżą i uwzględniać regionalne, inteligentne specjalizacje. Pierwsze takie jednostki mają rozpocząć działalność w 2023 r. 

Centra mają oddziaływać na wszystkie szczeble edukacji formalnej, a także uczenie się przez całe życie.

– W naszej ocenie to duża szansa na skuteczną odpowiedź na potrzeby kadrowe gospodarki, ale warunki powołania i funkcjonowania centrów muszą być wypracowane we współpracy z biznesem – komentuje Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan. – Dlatego przekazujemy do Ministerstwa Edukacji i Nauki uwagi w tym zakresie – dodaje.

Wśród kluczowych postulatów firm działających w Radzie ds. EdTech przy Konfederacji Lewiatan w odniesieniu do BCU znalazły się:

·       możliwość zatrudnienia wysokiej jakości specjalistów dziedzinowych, branżowych, w tym  np. ekspertów od AI, programistów, autorów merytorycznych i redaktorów szkoleń e-learningowych bez narzucania limitu stawek  dla nich

·       konieczność prezentacji zmian w prawie w tym w prawie oświatowym, istotnych dla funkcjonowania BCU przed ogłoszeniem konkursu na tworzenie centrów

·       finansowanie projektów na poziomie 100% (bez wkładu własnego), z uwzględnieniem kwalifikowalnego podatku VAT

·       określenie katalogu branż tak, by wzmacniały one kadry w sektorach nowoczesnej gospodarki i tam, gdzie braki właściwie wykwalifikowanych pracowników są i będą największe ze względu na dynamiczny rozwój

·       wykorzystanie już istniejącej infrastruktury i wprowadzenie limitu na wydatki inwestycyjnie – budowlane, modernizacyjne (nie więcej niż 10%),

·       obligatoryjny komponent cyfrowy w zakresie szkoleń, w tym m.in. wykorzystanie e-learningu czy blended-learningu, z cyfrowymi zasobami edukacyjnymi/szkoleniowymi  dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (standard WCAG). Dzięki temu wykorzystanie zasobów BCU i jednocześnie szeroki dostęp do wiedzy stanie się również udziałem osób  z niepełnosprawnościami;

·       obligatoryjny komponent cyfrowy dotyczący wyposażenia centrów w innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym oprogramowanie wspierające proces edukacji przy zachowaniu możliwości kształtowania katalogu zakupów w tym zakresie (wraz z programem szkoleń dotyczących wykorzystania tych rozwiązań technologicznych oraz uwzględnieniem kosztów serwisu i eksploatacji).

– Wykorzystanie komponentu cyfrowego w ramach branżowych centrów umiejętności wpłynie pozytywnie na podniesienie kompetencji cyfrowych osób korzystających z ich usług, rozwój sektora edtech w Polsce, a jednocześnie na włączenie do edukacji zawodowej osób, które w związku ze swoją niepełnosprawnością lub oddaleniem miejsca zamieszkania od dużych ośrodków edukacyjnych miały ograniczone możliwości w tym zakresie– komentuje Bożena Szumacher, liderka Grupy ds. legislacji w Radzie ds. EdTech Konfederacji Lewiatan. 

– Jeśli środki skierowane na centra mają efektywnie wpływać na transformację cyfrową w kształceniu zawodowym, to powinny zostać zaplanowane preferencje dla tych konsorcjów, które w swoich projektach przewidzą działania oparte o innowacyjne rozwiązania edtech, w tym m.in.: technologię druku 3D, rozwiązań z zakresu VR/AR, symulacji biznesowych, robotyki czy sztucznej inteligencji. – dodaje Małgorzata Lelińska.

W nabywaniu kompetencji kluczowych, kompetencji przyszłości – niezależnie od dziedziny – istotne jest uczenie się przez doświadczenie i tworzenie własnych projektów, co wywołuje ciekawość, pobudza kreatywne myślenie, kształtuje umiejętność rozwiązywania złożonych problemów i zachęca do szerokiego wykorzystania technologii w życiu zawodowym i prywatnym.

 Konfederacja Lewiatan

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.