Wniosek – wsparcie dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

12 marca 2022 roku weszła w życie Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która przewiduje świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane 15 marca 2022 roku zawiera wytyczne komu, na jakich zasadach, na jaki czas i ile należy się jako refundacja kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy. Od 16 marca Polacy, którzy pomagają Ukraińcom poprzez zakwaterowanie ich w swoim domu oraz wyżywienie, będą mogli składać wnioski na refinansowanie poniesionych kosztów. Pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców. Wniosek będzie obejmował okres czasu, który faktycznie uchodźcy spędzili w domu rodziny, która im użyczyła miejsca. Zgodnie z Pomoc wynosić 40 zł za osobę dziennie.

Wniosek, dotyczący pobierania świadczeń dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy, stanowi prosty formularz, który zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

https://www.myslowice.pl/media/Wniosek-o-swiadcznia.pdf

Urząd Miasta Mysłowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.