Gliwice mają kolejny Rodzinny Dom Dziecka

W Rodzinnych Domach Dziecka młodzi ludzie mają odpowiednie, prawdziwie rodzinne warunki – opiekę nad maksymalnie 8. dzieci (chyba, że prowadzący rodzinny dom dziecka wyrazi zgodę na większą liczbę dzieci) w tym samym czasie sprawuje rodzina, a nie etatowi pracownicy. Dlatego miasto stawia na tworzenie tego typu placówek – to jeden z kierunków rozwoju pieczy zastępczej w mieście.

Właśnie rozpoczął działalność drugi działający na rzecz Gliwic Rodzinny Dom Dziecka. Na początku 2022 r. powstanie kolejny. Pierwszy Rodzinny Dom Dziecka postał w Gliwicach w czerwcu 2021 r. W mieszkaniu przekazanym i wyremontowanym przez miasto pieczę zastępczą nad ośmiorgiem dzieci sprawują Edyta i Andrzej Korcowie, którzy są rodzicami zastępczymi od sześciu lat. Kolejny Rodzinny Dom Dziecka, działający pod opieką gliwickiego Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, powstał w Czerwionce-Leszczynach. Prowadzą go Katarzyna i Marek Pohlowie, rodzice zastępczy z 8-letnim stażem. Opiekują się trójką własnych dzieci i dziewięciorgiem przebywających w pieczy zastępczej. Państwo Pohlowie, poza opieką nad dziećmi pracują zawodowo. Nienormowany czas pracy umożliwia im jednak naprzemienną opiekę nad wszystkimi dziećmi.

– Na zostanie rodziną zastępczą zdecydowaliśmy się po usłyszanym w radio komunikacie o poszukiwaniu w Gliwicach rodziców na zastępstwo. Mieliśmy wówczas dorastających synów i potężny zapas miłości, ciepła i chęci niesienia pomocy. Do tego duży dom z ogrodem. Ponadto pochodzę z rodziny wielodzietnej – wielka rodzina jest nam pisana. Dlatego zdecydowaliśmy się z zawodowej rodziny zastępczej, która może opiekować się mniejszą liczbą dzieci, zostać Rodzinnym Domem Dziecka, w którym może przebywać ich aż 9. Mamy możliwości i predyspozycje, by opiekować się dziećmi, więc skoro możemy pomóc, to należy to zrobić – mówi Katarzyna Pohl, która wraz z mężem wychowała w pieczy zastępczej już kilkanaścioro dzieci, z którymi utrzymuje stały kontakt.

Dom państwa Pohlów to już drugi gliwicki Rodzinny Dom Dziecka. Będą kolejne.
– Rodzinne Domy Dziecka to najlepsza znana forma opieki dla dzieci pozbawionych troski biologicznych rodziców. To wielka szansa na szczęśliwe dzieciństwo i satysfakcjonujące dorosłe życie dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. To bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie w sytuacji, gdy do rodziny zastępczej trafia kilkoro rodzeństwa. Rodzinne Domy Dziecka tworzą rodziny, nie jest to instytucjonalna piecza, są rodzice zastępczy, nie wychowawcy. To bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa dzieci, które mają szansę na nawiązanie rodzinnej więzi i uporania się ze swoimi problemami z przeszłości. Tworzenie tego typu placówek wpisuje się w Miejski Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Gliwice na lata 2019-2021. Zgodnie z zapowiedziami i kierunkiem rozwoju miasta, uruchomienie kolejnego Rodzinnego Domu Dziecka planujemy już na początek 2022 r. – mówi Julian Jasiński, dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.

Stworzyć najlepsze warunki
Samorząd Miasta Gliwice szczególną troską otacza rodziny zastępcze. Udziela wsparcia dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, rodzicom zastępczym, Rodzinnym Domom Dziecka i rodzicom biologicznym, którzy starają się o odzyskanie pełni praw rodzicielskich. Potrzebę troski o bezpieczeństwo materialne rodzin zastępczych i dzieci miasto traktuje bardzo poważnie, dlatego udostępnia lokale mieszkalne rodzinom, które chcą stworzyć zawodową rodzinę zastępczą. Każda rodzina otrzymuje też wsparcie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub innego pracownika wyznaczonego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach pomocy finansowej, na którą wnioski składane są w Ośrodku Pomocy
Społecznej, rodziny zastępcze mogą liczyć na: pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka przyjętego do rodziny zastępczej, dodatek za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, dofinansowanie do wypoczynku, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu.

Chcesz zostać rodziną zastępczą?
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny zaprasza do kontaktu osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej. Centrum działa przy ul. Sikorskiego 134 (pon. 8.00 –17.00, wtorek, środa, czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00–14.00, tel.: 32/335-41-37). Osoby chcące stworzyć rodzinę zastępczą powinny mieć stałe miejsce zamieszkania w kraju, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, i móc zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bytowe.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: rodzinazastepcza.gliwice.pl oraz na stronie Centrum na Facebooku. Infolinia dla Kandydatów na Rodziny Zastępcze działa od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 13.00 (nr tel.: 597-732-570).

Urząd Miasta Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.