Co najmniej 15 mln zł dla rudzkich NGO-sów

O około połowę wzrośnie budżet przeznaczony na realizację Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dziś radni przyjęli dokument, który zapewni finansowanie rudzkiego trzeciego sektora w 2022 roku. Zgodnie z zawartymi tam założeniami środki przeznaczone na ten cel będą na poziomie nie mniej niż 15 mln zł. – Z działań prowadzonych za te pieniądze skorzystają mieszkańcy naszego miasta potrzebujący wsparcia, a także zainteresowani udziałem w różnych warsztatach, wydarzeniach czy innych formach aktywności – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko. – W 2020 r. beneficjentów zadań realizowanych przez rudzkie NGOsy było prawie 19 tys. – dodaje. 

– Mimo tego, że z powodu zmian w prawie samorządy są w trudnej sytuacji budżetowej, udało nam się wygospodarować więcej środków na realizację programu współpracy z trzecim sektorem  – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. – W pierwszej kolejności musimy zabezpieczać budżet na wydatki związane z zadaniami obowiązkowymi i realizacją zadań statutowych miasta, ale działalność trzeciego sektora jest nie do przecenienia, więc na ile możemy, wspieramy organizacje zarówno finansowo, jak i pozafinansowo – mówi.

Uchwalony dziś program porządkuje kwestie współpracy miasta z NGO-sami. – W przyszłym roku w budżecie poszczególnych wydziałów urzędu oraz w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ten cel  będzie zabezpieczonych przynajmniej 15 mln zł – tłumaczy Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych. – Środki są przekazywane poprzez powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji lub poprzez wspieranie ich realizacji. Zlecenie zadań odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert lub w trybie pozakonkursowym – dodaje. 

– Znajdujące się w Programie Współpracy na rok 2022 zadania priorytetowe pokrywają się z tymi, które były zaplanowane na rok bieżący – informuje Jerzy Szczerbiński. – Większy budżet oraz poprawa sytuacji epidemicznej z pewnością będą miały pozytywny wpływ na rozwój rudzkich organizacji oraz wzbogacenie ich oferty dla mieszkańców miasta – dodaje. 

W ubiegłym roku 57 organizacji zrealizowało 115 zadań publicznych. Najwięcej, bo aż 83, związanych było z kulturą i sportem. Natomiast największe środki, bo ponad 5 mln zł, przeznaczono na działania związane z pomocą społeczną, wspieraniem rodzin i systemu pieczy zastępczej. Realizowały je na rzecz rudzian m.in.: Ośrodek Święta Elżbieta, Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Chorzowie czy Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Środki te posłużyły również na pomoc osobom bezdomnym, zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Obsługą procesu przekazywania i realizacji zadań zajmuje się Zespół ds. Organizacji Pozarządowych, który działa w strukturze Działu Realizacji Projektów w rudzkim MOPS-się. Trzeba dodać, że na ten cel miasto otrzymało prawie 6 mln zł z budżetu Wojewody Województwa Śląskiego. 

W sumie 2021 r. wysokość środków finansowych przekazanych z miejskiego budżetu wyniosła trochę ponad 8 mln zł, natomiast pula środków własnych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych wynosiła blisko 6,5 mln złotych. 

Poza dotacjami ważnym aspektem jest również współpraca pozafinansowa. – Nie można zapominać, że miasto m.in. udostępnia organizacjom lokale na prowadzenie ich działalności (w 2020 r. było ich 37), udziela rekomendacji np. gdy ubiegają się o dofinansowanie ze źródeł pozamiejskich czy też konsultuje akty prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Warto też przypomnieć, że od maja br. działa 15-osobowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, która pełni funkcje doradcze i opiniodawcze – wymienia wiceprezydent Krzysteczko. – Przedsięwzięcia są obejmowane patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ruda Śląska, promowane w mediach, a członkowie rudzkich NGO-sów mogą liczyć na bieżącą pomoc merytoryczną – dodaje.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej zarejestrowanych jest 139 stowarzyszeń rejestrowych, 57 stowarzyszeń sportowych, 18 stowarzyszeń zwykłych oraz 34 fundacje, w tym dwie nowe: Fundacja „Zapasy sportem wszystkich dzieci” oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkoły Kłodnickiej i Społeczności Lokalnej. Działalność trzeciego sektora obejmuje wszystkie aspekty życia społecznego. Rudzkie NGO-sy niosą wsparcie osobom chorym i ich rodzinom, aktywizują mieszkańców i wpływają na wzrost jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. Działalność organizacji poprawia też efektywność świadczenia usług publicznych.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.