Przedsiębiorcy kontra odpady

Przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Działalność przedsiębiorcy musi być wpisana do rejestru działalności regulowanej. Wykaz firm, z którymi właściciel nieruchomości powinien podpisać umowę na odbiór odpadów znaleźć można w rejestrze działalności regulowanej dostępnym na stronie: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/odbior-odpadow-we-wlasnym-zakresie

Wyłączenie z systemu gospodarowania odpadami prowadzonego przez Gminę, nieruchomości niezamieszkałych (czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady), obowiązuje od stycznia 2021 roku. Określa to Uchwała nr 509/XXIX/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (PDF, 116 KB) 

Umowa na wywóz odpadów

Przy zawieraniu umów na odbiór odpadów komunalnych należy pamiętać, aby umowa obejmowała wszystkie frakcje odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów jak i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

Warunek ten jest wynikiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującej od 23 września 2021 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązek segregacji odpadów uwzględniający wszystkie frakcje odpadów tj.:• papieru,• metali i tworzyw sztucznych,• szkła,• bioodpadów,• odpadów zmieszanych.

Sankcje i kary 

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu nie oznacza, że znajdują się oni poza kontrolą ze strony miasta. W dalszym ciągu ciąży na nich obowiązek wyrażony w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z którym:

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i  porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (…) w sposób zgodny z przepisami ustawy”.  

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty śmieciowej na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w powyżej zacytowanym przepisie, są obowiązani do okazania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.  

Miasto kontroluje posiadanie umów. W przypadku, gdy umowy nie spełniają wymagań określonych w przepisach, Miasto ma obowiązek wezwać strony umowy do usunięcia uchybień w określonym przez siebie terminie. Po bezskutecznym upływie terminu umowa wygasa! Wówczas wydawana jest decyzja ustalająca zasady odbioru odpadów, wysokośćopłat jak również sposób i terminy udostępniania pojemników lub worków w celu ich odbierania – przejmując odbiór i zagospodarowanie odpadów z tych nieruchomości w ramach tzw. „odbioru zastępczego”.

Niewykonywanie obowiązku, o którym mowa powyżej stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.).

Urząd Miasta Rybnika

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.