Parlament Europejski: bezprawny Trybunał Konstytucyjny nie jest uprawniony do interpretacji Konstytucji

  • Polski Trybunał Konstytucyjny to „narzędzie legalizacji bezprawnych działań władzy”
  • Żadnych pieniędzy z UE dla rządów, które rażąco, celowo i systematycznie podważają wartości UE
  • UE musi chronić obywateli Polski, którzy w przeważającej większości pozostają proeuropejscy

Parlament potępia próbę podważenia nadrzędności prawa UE i wzywa Radę i Komisję do niezwłocznej ochrony obywateli Polski oraz UE

W rezolucji przyjętej w czwartek 502 głosami do 153 przeciw , przy 16 wstrzymujących się od głosu, posłowie podkreślili, że polski Trybunał Konstytucyjny nie ma mocy prawnej i niezależności oraz nie jest uprawniony do interpretacji polskiej Konstytucji. Posłowie „głęboko ubolewają” nad decyzją z 7 października 2021 roku „jako atakiem na europejską wspólnotę wartości i prawa jako całość” i twierdzą, że Trybunał został przekształcony „w narzędzie legalizacji bezprawnych działań władz”, co podkreślali również podczas wtorkowej burzliwej debaty plenarnej z udziałem polskiego premiera i przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen.

Parlament wyraża uznanie dla dziesiątek tysięcy pokojowo nastawionych demonstrantów w Polsce, którzy wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko decyzji Trybunału, oraz dla ich pragnienia silnej, demokratycznej Polski, będącej w centrum projektu europejskiego. Posłowie ponownie wyrażają swoje poparcie dla polskich sędziów, którzy pomimo ryzyka dla własnych karier nadal stosują zasadę pierwszeństwa prawa UE i kierują sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Posłowie podkreślają, że zgodnie z polską Konstytucją, traktaty UE są bezpośrednio stosowane w porządku prawnym i mają pierwszeństwo w przypadku konfliktu z prawem krajowym. Oskarżają polskiego premiera o „dalsze nadużywanie władzy sądowniczej jako narzędzia do realizacji swojego programu politycznego” i twierdzą, że Polska pozostaje dobrowolnie związana traktatami i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

Działania w celu przywrócenia praworządności, bez szkody dla obywateli

Parlament żąda, aby pieniądze podatników UE nie były przekazywane rządom, które „rażąco, celowo i systematycznie” podważają wartości europejskie, wzywając Komisję i Radę do działania, w tym poprzez:

  • Wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i zastosowanie środków tymczasowych przez TSUE
  • Zastosowanie rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii
  • Wstrzymanie się z zatwierdzeniem projektu planu odbudowy i zwiększania odporności Polski
  • Stwierdzenie, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności przez Polskę, zgodnie z procedurą określoną w 7 ust. 1 TUE
  • Wstrzymanie lub zawieszenie płatności, z uwagi na ryzyko poważnych uchybień w skutecznym funkcjonowaniu systemów kontroli
  • Omówienie kryzysu praworządności w Polsce oraz zajęcie jasnego stanowiska i wydanie możliwie najbardziej kategorycznego wspólnego oświadczenia w tej sprawie, podpisanego przez szefów państw i rządów UE, podczas zbliżającego się szczytu w dniach 21–22 października 2021 r

Posłowie podkreślają, że działania te nie mają na celu ukarania narodu polskiego, ale przywrócenie praworządności, kontekście stale pogarszającego się jej stanu i wzywają Komisję do znalezienia mechanizmów, które pozwoliłyby na dotarcie środków finansowych do bezpośrednich beneficjentów.

Kontekst

W rezolucji podkreślono, że według szeregu badań opinii publicznej przeprowadzonych w Polsce we wrześniu i październiku 2021 roku, tylko 5% respondentów zadeklarowało chęć opuszczenia przez Polskę UE. Aż 90% pozytywnie oceniło członkostwo Polski w UE, a 95% uznało, że wsparcie UE pozytywnie wpłynęło na rozwój ich miasta lub regionu, co stanowi poparcie wyższe niż średnia unijna.

Parlament Europejski

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.