Jak przyspieszyć wydawanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców?

·       Bez usprawnienia pracy urzędów wojewódzkich trudno będzie przyspieszyć procedurę wydawania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców.

·       Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. ujednolicić sposób składania dokumentów, ograniczyć ich liczbę, zrezygnować z żądania informacji, które i tak są w posiadaniu urzędów, czy uzgodnić sposób umieszczania odcisku stempla w paszporcie cudzoziemca

– Odmienne sposoby postępowania przez poszczególne urzędy wojewódzkie często opóźniają wydawanie decyzji o pozwolenie na pracę dla cudzoziemców i prowadzą do różnych skutków prawnych, w tym przypadku przyznania lub nie prawa do legalnego pobytu. Analizując statystyki urzędów wojewódzkich widać wyraźne różnice między nimi, np. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim było tylko 3,76% odmów udzielenia zezwolenia na pracę, podczas gdy w Urzędzie Mazowieckim odsetek ten osiągnął 32,66% (dane za 2021) – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan. 

Jak usprawnić pracę urzędów wojewódzkich przy wydawaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców?

1.      Ujednolicić sposób składania dokumentów w sprawie zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt i pracę

W niektórych urzędach wojewódzkich dopuszczalne jest wyłącznie składanie wniosków w postaci papierowej, w innych on-line z obowiązkiem dodatkowej wysyłki dokumentów.  

2.    Uzgodnić sposób umieszczania odcisku stempla w paszporcie cudzoziemca

Urzędy w różny sposób traktują umieszczenie odcisku stempla w paszporcie cudzoziemca. W zamyśle ustawodawcy odcisk stempla miał być wbijany do paszportu cudzoziemca po złożeniu przez niego wniosku o zezwolenie na pobyt. Ustawodawca nie wskazywał (poza złożeniem wniosków) dodatkowych warunków uzyskania odcisku stempla w paszporcie, tymczasem urzędy wojewódzkie stosują rożne praktyki.

3.    Ograniczyć liczbę koniecznych dokumentów

Jednym z największych problemów procedury legalizacji pracy cudzoziemców jest żądanie przedstawienia nadmiernej liczby dokumentów koniecznych dla wydania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę czy też zezwolenia na wykonywanie pracy. 

4.    Zrezygnować z żądania informacji, które już są w posiadaniu urzędów

5.    Przygotować wzory dokumentów koniecznych i przydatnych podczas składania wniosku

Przykładem może być brak jednego standardu pełnomocnictwa do reprezentowania cudzoziemca przed urzędem wojewódzkim w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i prac. W urzędach funkcjonują różne wzory z innym zakresem pełnomocnictwa. 

6.    Ujednolicić sposób interpretowania załączników i pouczeń do tych załączników

7.    Wyeliminować opóźnienia w realizacji procedur legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, wynikające z niezgodnego z przepisami działania urzędów wojewódzkich

Urzędy pozostawiają obcokrajowców bez dokumentów potwierdzających ich legalny pobyt w Polsce (w przypadku braku stempla) i bez dokumentu niezbędnego do przekraczania granic (biometryczna karta pobytu), ograniczając ich wolność przemieszczania się między Polską i innymi krajami, w tym krajem ich pochodzenia.

8.    Nie pobierać opłat skarbowych za potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem w wysokości 5 zł za stronę

Konfederacja Lewiatan

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.