Europosłowie chcą specjalnego programu wizowego dla afgańskich kobiet i młodzieży

Parlament Europejski przegłosował uchwałę dotyczącą aktualnej sytuacji w Afganistanie. W przyjętym dokumencie europosłowie wyrazili szczególną solidarność z obrońcami praw człowieka protestującymi przeciwko przejęciu władzy w tym kraju przez talibów oraz afgańskimi kobietami, dla których powinien zostać utworzony specjalny program wizowy.

Uchwała, przyjęta 536 głosami za, przy 96 głosach przeciw oraz 60 wstrzymujących się, wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do współpracy w celu ułatwienia ewakuacji obywateli UE i zagrożonych Afgańczyków, w szczególności poprzez wykorzystanie bezpiecznych korytarzy.

Eurodeputowani wyrazili w dokumencie ubolewanie nad brutalnym przejęciem władzy w Afganistanie i wezwali do zwiększenia pomocy humanitarnej oraz skoordynowanej reakcji w celu ochrony osób najbardziej zagrożonych.

„Parlament Europejski głęboko ubolewa nad faktem, że 20 lat postępu w zakresie praw kobiet i dziewcząt oraz równouprawnienia płci jest obecnie poważnie zagrożone i ponownie wyraża stanowisko, że postęp ten należy chronić i monitorować. PE podkreśla, że prawo do edukacji i zatrudnienia, wolność od przemocy ze względu na płeć, ochrona praw podstawowych, dostęp do opieki zdrowotnej i pełny udział w podejmowaniu decyzji w lokalnym i krajowym życiu politycznym, publicznym i obywatelskim muszą być kluczowymi żądaniami społeczności międzynarodowej w dialogu z talibami” – czytamy w rezolucji.

W dalszej części dokumentu jego autorzy podkreślili potrzebę zapewnienia kobietom i młodym ludziom, którzy wyjechali z Afganistanu, możliwości kontynuowania nauki w innych krajach. W tym kontekście PE zachęca do opracowywania innowacyjnych sposobów dalszego wzmacniania pozycji afgańskich kobiet i młodych ludzi, zwłaszcza poprzez zapewnianie stypendiów na studia w europejskich szkołach i na uniwersytetach.

Eurodeputowani zaznaczyli, że są zbulwersowani doniesieniami o łamaniu praw człowieka, w tym egzekucjach, werbowaniu dzieci-żołnierzy, tłumieniu pokojowych protestów i wyrazów sprzeciwu oraz ograniczaniu praw człowieka, zwłaszcza wobec kobiet i dziewcząt.

Zwrócili również uwagę, że większość afgańskich uchodźców będzie szukać ochrony w krajach sąsiednich. UE powinna zatem wspierać te kraje i pomagać w tworzeniu korytarzy humanitarnych, aby dostarczać pomoc żywnościową, wodę, środki sanitarne i lekarstwa. W uchwale podkreślono jednak, że działania te nie mogą zastąpić kompleksowej europejskiej polityki azylowej i migracyjnej, która powinna koncentrować się na przesiedlaniu osób najbardziej zagrożonych i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, a także obejmować specjalny program wizowy dla afgańskich kobiet poszukujących ochrony przed reżimem talibów.

Parlament wezwał również państwa członkowskie do ponownej oceny bieżących i niedawno złożonych wniosków o azyl, w tym wniosków odrzuconych, podkreślając, że w żadnym wypadku nie powinno dochodzić do przymusowego powrotu uchodźców do Afganistanu. Posłowie wezwali też ponownie Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie wiz humanitarnych oraz państwa członkowskie do równego podziału odpowiedzialności za zapewnianie ochrony.

Posłowie uznali konieczność utrzymywania kontaktów z rządem talibów w sprawach logistycznych i humanitarnych, aby zapewnić pomoc humanitarną potrzebującym cywilom oraz bezpieczny przejazd obcokrajowcom i Afgańczykom chcącym opuścić kraj. Podkreślili jednak, że kontakty te powinny pozostać ściśle ograniczone do tych celów, gdyż nie zostały spełnione warunki do politycznego uznania rządu talibów, który niszczy osiągnięcia ostatnich dwudziestu lat w Afganistanie.

W przyjętej uchwale Parlament Europejski uznał wycofanie sił amerykańskich i międzynarodowych z Afganistanu za zbiorową porażkę zachodniej polityki zagranicznej i strategii bezpieczeństwa, z której należy wyciągnąć poważne wnioski na przyszłość. Eurodeputowani zwrócili również uwagę, że ta porażka może stanowić strategiczną korzyść dla niezachodnich potęg i państw sąsiadujących z Afganistanem takich jak Pakistan lub Chiny i, w mniejszym stopniu, dla Rosji.

Europosłowie podkreślili też, że UE musi znacznie wzmocnić swoją zdolność do autonomicznego działania i zacieśnić współpracę w dziedzinie tworzenia wspólnej polityki obronnej.

mam/Źródło informacji: EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa