Dotacje na ekologię

Podczas XXIX sesji 18 lutego Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwały regulujące sposoby otrzymania dofinansowania działań z zakresu ochrony środowiska. Jedna z nich dotyczy popularnego programu Bielsko-Biała łapie deszcz.

Pierwsza uchwała reguluje dofinansowanie do zadań z zakresu ochrony środowiska, jak m.in. budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz unieszkodliwianie azbestu na terenie Bielska-Białej. Sporządzone zostały także zasady regulujące zasady dofinansowania do stosowania zbiorników retencyjnych w mieście. W ten sposób uporządkowane oraz uszczegółowione zostaną zapisy dotyczące dofinansowania poszczególnych zadań ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za tzw. gospodarcze korzystanie ze środowiska. Do uchwały dołączono 5 załączników dotyczących poszczególnych zadań, z których każdy zainteresowany skorzystaniem z dotacji może dowiedzieć się, jaki wymogi musi spełnić i na co może liczyć. 

Druga uchwała doprecyzowała zasad przyznawania dotacji na bardzo popularny program pn. Bielsko-Biała łapie deszcz. O dotację celową na realizację zadania na podstawie wniosku mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, jeżeli posiadają tytuł prawny do zabudowanej nieruchomości na terenie miasta. O dofinansowanie do zastosowania naziemnego zbiornika retencyjnego może wystąpić również działkowiec korzystającym z działki na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Bielsku-Białej.

Wysokość przyznanych dotacji uzależniona jest od wielkości środków przeznaczonych na wskazany cel, określonych uchwałą budżetową Bielska-Białej na dany rok. Dotacja nie może być przeznaczona na zadanie zrealizowane przed zawarciem umowy dotacyjnej. Dotowany nie może korzystać z innych źródeł dotacji dla wnioskowanego zadania ze środków publicznych. Dotacja na zastosowanie zbiornika retencyjnego na danej nieruchomości przysługuje tylko raz. Kwota dotacji nie może przekroczyć kosztów udokumentowanych wydatków na realizację zadania. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez miasto z dotowanym, która będzie zawierać m.in. opis zadania, wysokość dotacji, termin i sposób rozliczenia. 

Informacji o udziela Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

https://bielsko-biala.pl/dotacje-informacja-dotyczaca-srodkow-finansowych-na-ochrone-srodowiska-w-bielsku-bialej

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.