Pandemia spowodowała gwałtowny wzrost bezrobocia wśród młodzieży

Pandemia spowodowała gwałtowny wzrost bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej – alarmuje Europejski Komitet Regionów. Samorządowcy z tej instytucji zaapelowali, aby środki na rzecz zatrudnienia młodzieży znalazły się w krajowych planach odbudowy.

Na lutowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów – unijnego organu doradczego, w którym zasiadają samorządowcy z 27 krajów UE – omówiono inicjatywę UE na rzecz walki z bezrobociem wśród obywateli poniżej 30 roku życia – wzmocnioną gwarancję dla młodzieży.

Samorządowcy z UE z zadowoleniem przyjęli wzmocnienie tego instrumentu utworzonego siedem lat temu. Uważają jednak za godne ubolewania, że w okresie programowania 2021–2027 zasoby przeznaczone na wsparcie dla młodzieży nie zostały znacznie zwiększone pomimo krytycznej sytuacji związanej z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w grudniu 2020 r. stopa bezrobocia młodzieży w UE wynosiła 17,8 proc. (3,138 mln osób poniżej 25 roku życia) w porównaniu z 14,8 proc. w grudniu 2019 r., natomiast odsetek młodzieży NEET (niekształcącej się, nieszkolącej się i niepracującej) wśród obywateli poniżej 30 roku życia wzrósł z 12,5 proc. w 2019 r. do 13,5 proc. w trzecim kwartale 2020 r., osiągając poziom niemal 15 proc. przed latem.

Jeżeli nie podejmiemy rzeczywistych zobowiązań co do zwiększenia wsparcia dla naszej młodzieży, zarówno w formie środków finansowych, jak i poprawy naszych strategii, skutki będą prawdopodobnie dramatyczne i wykroczą daleko poza obecny kryzys. Jeśli jednak połączymy siły, jestem przekonana, że możemy uniknąć zjawiska nowego straconego pokolenia – podkreśliła sprawozdawczyni opinii Romy Karier, radna gminy Clervaux w Luksemburgu.

Aby skutecznie rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży w związku z pandemią, przywódcy lokalni i regionalni zwrócili się o przedłużenie i rozszerzenie programu SURE, tymczasowego mechanizmu o wartości 100 mld EUR utworzonego w celu pomocy państwom członkowskim w ochronie pracowników dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.

Ponadto KR wezwał do włączenia środków na rzecz zatrudnienia młodzieży do krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Ostrzegł również przed polityką mającą na celu promowanie zatrudnienia młodzieży poprzez podważanie prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia i dostępu do ochrony socjalnej.

UE wspiera państwa członkowskie w zmniejszaniu bezrobocia i przeciwdziałaniu bierności zawodowej młodzieży za pośrednictwem pakietu wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych , który opiera się na czterech filarach. Jednym z nich jest gwarancja dla młodzieży, inicjatywa utworzona w 2013 r., która pomogła już 24 milionom młodych ludzi. W następstwie wniosku Komisji Europejskiej Rada zatwierdziła w ubiegłym roku zalecenie w sprawie wzmocnionej gwarancji dla młodzieży .

W ramach gwarancji wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do zapewnienia, aby wszyscy młodzi ludzie w wieku poniżej 30 lat otrzymali dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia nauki.

kic/Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa