Obowiązek usuwania śniegu i lodu z dachu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Intensywne opady śniegu i jego zaleganie na budynkach może powodować poważne zagrożenia.

W związku prognozowanymi z opadami śniegu należy pamiętać o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku zobowiązani są właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów budowalnych. 

W przypadku znacznego nagromadzenia śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, bądź mienia, a także stateczności konstrukcji, osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektu powinny podjąć niezwłoczne działania w celu usunięcia zagrożenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

Usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach powinno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną.

[Treść rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.]:

Rozporządzanie nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Zobowiązuje się właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania. 
  2. W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające wprost do usunięcia stwierdzonego stanu zagrożenia. 
  3. Usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych, jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji. 

§ 2

  1. Informacje o możliwości przekroczenia grubości pokrywy śnieżnej lub lodowej zagrażającej obiektom będą przekazywane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. 
  2. Starostowie przekazują informacje, o których mowa w ust. 1 gminom poprzez powiatowe centra zarządzania kryzysowego. 
  3. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast przekazują informacje bezpośrednio do właścicieli, zarządców i administratorów obiektów określonych w § 3 ust. 1 i 2. 
  4. Właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 są zobowiązani do podjęcia działań określonych w § 1 ust. 1, 2 i 3 bezpośrednio po otrzymaniu informacji o możliwości przekroczenia grubości pokrywy śnieżnej lub lodowej zagrażającej obiektom. 

§3

  1. Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego prowadzą wykazy budynków o powierzchniach zabudowy powyżej 2000m² lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m², które udostępniają wójtom, burmistrzom i prezydentom miast na ich wniosek. Wykazy aktualizowane są raz w roku, przed sezonem zimowym. 
  2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może wykreślić obiekt z wykazu lub zamieścić w wykazie obiekt inny niż określony w ust. 1, jeśli uważa to za zasadne ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, powiadamiając o tym administratora. 

§ 4
Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu przekażą informacje o obiektach wymienionych w § 3 ust. 1 znajdujących się na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na jego wniosek.

§ 5
Kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się Policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży miejskiej i nadzorowi budowlanemu.

§ 6
Traci moc rozporządzenie porządkowe Nr 10/09 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. Urz. Woj. śląskiego Nr 210, poz. 3906).

§ 7
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.