Zarząd ŚZGiP: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są publiczne, więc muszą być obiektywnie dzielone

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyraża sprzeciw wobec nieprzejrzystego sposobu rozdysponowania środków w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przyjętym – podczas posiedzenia – stanowisku w tej sprawie apeluje m.in. o udostępnienie samorządom informacji dotyczących wyników oceny zgłoszonych wniosków.

Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to pieniądze na walkę ze skutkami pandemii, która dotknęła nas wszystkich. Pochodzą one z podatków uiszczanych przez każdego z obywateli. Wobec tego powinny być dzielone w oparciu o jasne i sprawiedliwe kryteria– podkreśla Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika.

II nabór na konkretne zadania, ale bez jasnych kryteriów

Zarząd Związku w przyjętym – podczas posiedzenia on-line (15.12) – stanowisku w sprawie zasad rozdziału środków finansowych w konkursie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przypomina, że:

W miesiącach letnich gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały 6 mld zł w ramach pierwszego etapu Programu (w ramach którego środki przydzielano samorządom zgodnie z algorytmem, uwzględniającym m.in. wielkość jednostki samorządowej oraz tzw. współczynnik zamożności). Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie w oparciu o określone, obiektywne kryteria.

Samorządowcy zwracają uwagę, że obecny drugi nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma charakter konkursowy był realizowany w zgoła odmienny sposób (rozdysponowano w nim środki w wysokości 4,35 mld złotych).

Z upublicznionej listy projektów wynika, iż nie wszystkim samorządom, które złożyły wnioski zostały przyznane środki finansowe. Co więcej okazuje się, że wysokość przydzielonego wsparcia jest bardzo zróżnicowana. Jednocześnie w świetle dostępnych informacji brakuje tych, które odnosiłyby się do przesłanek czy kryteriów, które decydowały o przyznaniu środków.

Brak kryteriów dystrybucji tych środków budzi niepokój

Brak jasnych zasad i określonego trybu redystrybucji środków publicznych w ramach drugiego naboru jest bezprecedensowy. Niestety ta sytuacja rodzi olbrzymie emocje wśród środowiska samorządowego – podkreśla Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku.

Dlatego też samorządy lokalne województwa śląskiego w przyjętym stanowisku:

domagają się otrzymania informacji na temat zasad i kryteriów, w oparciu o które środki publiczne zostały podzielone w taki sposób, iż jedne samorządy otrzymały wielomilionowe wsparcie, a projekty innych samorządów nie zostały w ogóle uwzględnione, lub uwzględniono je w symbolicznym wymiarze. 

Chcemy wyjaśnić naszym mieszkańcom, dlaczego konkretna wspólnota lokalna nie otrzymała żadnych środków z tego Funduszu, czy dlaczego otrzymała ich mniej niż wynikałoby to z proporcjonalnego podziału środków. Niestety dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego rzetelnie zrobić– podsumowuje Krzysztof Matyjaszczyk, Wiceprzewodniczący Związku, Prezydent Częstochowy.

Wszystkie samorządy w podobnym stopniu dotknęła pandemia

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – zgodnie z założeniami – jest programem bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię COVID-19 (źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19). Dlatego też samorządowcy podkreślają, iż finansowymi skutkami pandemii dotknięte zostały wszystkie samorządy lokalne w Polsce, a nie tylko te, którym przyznano rządowe wsparcie.

Kluczowe przy rozdziale środków publicznych jest określenie jasnych zasad i kryteriów, w oparciu o które oceniane są złożone projekty. Tylko w takich okolicznościach można podejmować sprawiedliwe rozstrzygnięcia – uważają przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

W ocenie Zarządu Związku w podjętych przez Prezesa Rady Ministrów decyzjach w zakresie podziału środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, trudno wskazać jasne, merytoryczne i obiektywne przesłanki.

Taka sytuacja nie może się powtórzyć

Samorządy lokalne w przyjętym stanowisko poza apelem o udostępnienie gminom i powiatom informacji dotyczącej wyników oceny zgłoszonych wniosków, wyraziły oczekiwanie, że taki sposób dzielenia środków publicznych nigdy już nie będzie miał miejsca.

Stanowczo postulujemy również, aby w przyszłości przyznawanie tego typu wsparcia pochodzącego ze środków publicznych odbywało się w każdym wypadku na zasadach niebudzących wątpliwości i przy zachowaniu pełnej przejrzystości działania administracji publicznej. Tylko taki sposób redystrybucji środków nie będzie rodził podejrzeń co do natury zastosowanych przesłanek – czytamy w podsumowaniu.

Całe stanowisko dostępne tutaj.

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.