Stanowisko Adwokatek i Adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi

My, niżej podpisani adwokaci i adwokatki Izby Adwokackiej w Katowicach wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, stanowiących rażące naruszenie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, niedające się pogodzić z zasadą państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP.

Podkreślamy, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia kryteriów bezstronnego, niezależnego organu sądowego. Fakt ten został potwierdzony w wyroku Izby Pracy SN z 5.12.2019 r. (sygn. akt III PO 7/18) oraz uchwale połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 23.01.2020 r. (sygn. BSA I-4110-1/20). Biorąc powyższe pod uwagę, uważamy, że pozbawienie immunitetu sędziego I. Tuleyi przez organ do tego nieuprawniony ma charakter bezskuteczny i nie wywołuje skutków prawnych (non existens). Bezprawne jest odsuwanie sędziego Tuleyi od czynności orzeczniczych i faktyczne pozbawianie go urzędu sędziego.

Uchylenie immunitetu sędziemu Tuleyi uważamy za motywowaną politycznie represję, której celem jest wywołanie wśród sędziów tzw. efektu mrożącego. Poprzez zastraszanie sędziów zmierza się do wpływania na wydawane przez nich rozstrzygnięcia, tak by powstrzymywali się od wydawania wyroków niezgodnych z intencjami polityków. Jest to szczególnie widoczne w kontekście spraw, które rozpatrywał p. sędzia Tuleya. Mamy nadzieję, że środowisko sędziowskie pozostanie nieugięte wobec takiej próby zastraszania i szantażu. Oczekujemy, że sędziowie nadal będą orzekać kierując się niezawisłością.

Zwracamy uwagę, że działanie Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziego Tuleyi stanowi również ewidentne naruszenie środka tymczasowego nałożonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postanowieniu z 8.04.2020 r. (sprawa C 791/19). TSUE expressis verbis zawiesił w nim m.in. stosowanie przepisu art. 27 § 3 lit. b ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którym Izba Dyscyplinarna jest właściwa do rozpoznawania spraw dotyczących zezwolenia na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej lub ich tymczasowe aresztowanie.

W trudnej dla p. sędziego Igora Tuleyi sytuacji, deklarujemy dla niego pełne poparcie oraz solidarność. Postawę taką jednoznacznie dyktuje nam rota ślubowania adwokackiego, w którym zobowiązaliśmy się przyczyniać ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Adwokatki i Adwokaci Izby Adwokackiej w Katowicach

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.